PROJEKTY UNIJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

PROJEKTY UNIJNE

UE

Zapytania ofertowe

zapytania ofertowe w ramach projektów unijnych (więcej)

Projekty

 • Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie (więcej)
 • Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie (więcej)
 • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim (więcej)
 • Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku (więcej)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (więcej)
 • Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sulnówko i Sulnowo (więcej)
 • Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku - Etap II (więcej)
 • Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim w gminie Świecie (więcej)
 • Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sartowicach w gminie Świecie (więcej)
 • Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku (więcej)
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (więcej)
 • Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap (więcej)
 • Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (więcej)
 • Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (więcej)
 • Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie (więcej)
 • Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) Etap 2 od km 0+202,00 do km 1+112,00 oraz Etap 3 od km 1+112 ÷ 1+135 w Gminie Świecie (więcej)
 • Budowa drogi gminnej: ul. Świerkowa w Sulnowie, gmina Świecie (więcej)
 • Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – Etap II i III (więcej)
 • My też potrafimy (więcej)
 • Program aktywizacji i wsparcia w Gminie Świecie (więcej)
 • e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (więcej)
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie (więcej)
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie (więcej)
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (więcej)
 • Przebudowa boiska w Grucznie  (więcej)
 • Remont połączony z modernizacją sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grucznie (więcej)
 • Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie (więcej)
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kozłowie (więcej)
 • Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (więcej)
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Wiedzieć więcej-móc więcej". (więcej)
 • Nowe możliwości w kształceniu (więcej)
 • "Usługi społeczne - dla każdego!" (więcej)


RPO WK-P 2014-2020

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 (więcej)
 • Projekt Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie” (więcej)
 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie (więcej)
 • Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji (więcej)
 • Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie (więcej)
 • Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie (więcej)
 • Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka (więcej)
 • Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych (więcej)
 • Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka (więcej)
 • Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” (więcej)
 • Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu (więcej)
 • Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu (więcej)
 • Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej (więcej)
 • Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie (więcej)


PROW 2014-2020

 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem (więcej)
 • Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie (więcej)
 • Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie (więcej)


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu (więcej)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • Projekt „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju” (więcej)