Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie

logo programu

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 r. w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
Celem projektu było wybudowanie układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.
Całkowita wartość Projektu: 7 646 787,05 zł.

Wydatki kwalifikowane: 7 646 787,05 zł.

Dofinansowanie: 6 499 768,99 zł.

Umowa zawarta: 31.07.2014 roku

Okres realizacji: 01.06.2013 r. do 31.10.2014 r.

W dniu 26 lutego 2015 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-P.433.5.365.2014 zawartej w dniu 31 lipca 2014 r. na realizację ww. zadania zmieniający:

- całkowitą wartość Projektu wynoszącą nie więcej niż 4 663 711,29 zł.
- całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych Projektu na kwotę 4 663 711,29 zł.

- dofinansowanie z EFRR w kwocie nie większej niż 3 964 154,59 zł.

- wartość wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 699 556,70 zł.
- zakończenie realizacji Projektu: 31.05.2015 r.

 

W związku z realizacją projektu w 2015 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki planowanych produktów:

 • Liczba inwestycji polegających na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego – szt. – 1.
 • Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – ha. – 19,620
 • Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych – szt. – 1.
 • Liczba wspartych terenów inwestycyjnych – szt. – 1.

Wskaźniki planowanych rezultatów:

 • Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu – euro – 4 700 000,00

Wskaźniki nowo utworzonych miejsc pracy:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – szt. – 0.

Wskaźnik środowiskowy:

 • Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu – ha – 0,477.