Firmy wywozowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Firmy wywozowej

OBOWIĄZKI FIRMY WYWOZOWEJ ODBIERAJĄCEJ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM

1.    Odbiór wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach, pojemnikach i workach, przygotowanych do odbioru z terenu nieruchomości.

2.    Przestrzeganie regularności i terminowości wynikającej z harmonogramu wywozu odpadów.

3.    Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu.

4.    Ustawianie pojemników w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości lub ich przedstawicielami, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

5.    W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera z winy użytkownika - we własnym zakresie dochodzenie roszczeń z tytułu ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.

6.    Dostarczenie wszystkich odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sulnówku, adres: Sulnówko 74C, 86- 100 Świecie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

7.    Świadczenie usług pojazdami, zgłoszonymi w ofercie przetargowej.

8.    Posiadanie bazy magazynowo – transportowej, niezbędnej do wykonania zakresu usług oraz biura do kontaktu z mieszkańcami na terenie bazy magazynowo – transportowej lub w innym miejscu, dostępnym dla mieszkańców gminy Świecie.  

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (LUB STANOWIĄCYCH POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI)

9.    Odbiór odpadów zmieszanych (lub stanowiących pozostałość po segregacji) odbywa się:
•    nie rzadziej, niż 1 raz na tydzień (budynki wielorodzinne);
•    nie rzadziej, niż 1 raz na 2 tygodnie (zabudowa jednorodzinna)

10.    Dysponowanie:
•    pojemnikami o pojemności od 60 l do 1100 l;
•    kontenerami o pojemności 7 m3
•    workami o pojemności, co najmniej 80 l

11.    Wielkość i ilość pojemników, określonych dla poszczególnych nieruchomości powinna być dostosowana w sposób uwzględniający:
a)    liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość;
b)    ilość wytwarzanych odpadów tj.:
•     co najmniej 29 litrów/osobę/tydzień – z nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów
•     co najmniej 14,5 litra/osobę/tydzień – z nieruchomości, na których jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów
c)    częstotliwość odbioru odpadów

12.    Zapewnienie bieżącej konserwacji pojemników oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i higienicznym (mycie i dezynfekcję).  Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów:
•    pojemniki o pojemności od 60 do 1100 l - co najmniej 1 raz na kwartał;
•    kontenery o pojemności 7 m3 – co najmniej 1 raz na miesiąc.

13.    Sprzątanie terenu przyległego do pojemnika/kontenera, w następujących odległościach:
•    do 1 m od pojemnika o pojemności od 60 do 1100 l;
•    do 3 m od kontenera o pojemności 7 m3

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

14.    Mieszkańcy zbierają selektywnie następujące rodzaje odpadów:
•    papier i tektura (w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
•    szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) ;
•    tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych);
•    odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
•    metale (w tym odpady opakowaniowe z metali);
•    odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, resztki owoców i warzyw);

15.    Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów służą:
a)    pojemniki o minimalnej pojemności 60 l (do zbierania odpadów ulegających biodegradacji);
b)    worki o minimalnej pojemności 60 l
c)    pojemniki typu „dzwony” o minimalnej pojemności 1,5 m3

16.    Rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów:
•    pojemniki typu „dzwony” koloru niebieskiego i worki koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury;
•    pojemniki typu „dzwony” koloru zielonego i worki koloru zielonego do zbierania szkła;
•    pojemniki typu „dzwony” koloru żółtego i worki koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych wraz z metalami oraz odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi;
•    pojemniki koloru brązowego i worki koloru brązowego do zbierania odpadów biodegradowalnych.

17.    Przyjmuje się, ze:
1)    na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, takimi jak kamienice – stosowane są worki lub pojemniki,
2)    na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, takimi jak bloki - stosowane są pojemniki  

18.    Odbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
1)    odpady segregowane typu papier, tworzywa sztuczne i szkło - nie rzadziej, niż 1 raz na miesiąc;
2)    odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej, niż 1 raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem pkt 3
3)    odpady ulegające biodegradacji z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października

19.    Przekazywanie worków do zbierania odpadów właścicielom nieruchomości (lub ich przedstawicielom) osobiście lub w przypadku ich nieobecności – pozostawianie ich na terenie posesji w widocznym miejscu.

20.    Podczas odbioru worków – przekazywanie nowych worków, w ilości i asortymencie równoważnym workom odebranym.

21.    Mycie i dezynfekcja pojemników:
1)    typu „dzwony” - z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał,
2)    brązowych – co najmniej 1 raz na miesiąc.

22.    Sprzątanie terenu przyległego do pojemników:
1)    typu „dzwony” - w odległości do 3 m
2)    brązowych – w odległości do 1 m.

23.    Zorganizowanie dwukrotnego odbioru choinek w okresie po świętach Bożego Narodzenia w okresie od 15 stycznia do 15 lutego.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

24.    Sporządzanie sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych tej ustawy.    

25.    Przedkładanie raportów i informacji z wykonania usługi.  

26.    Bieżące informowanie o stwierdzonych faktach niedopełnienia przez właściciela obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Za niedopełnienie tego obowiązku uznaje się fakt występowania odpadów surowcowych w pojemniku do zbiorki odpadów zmieszanych, a także występowanie w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki - odpadów innych, niż dopuszczone do zbierania, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na pojemnikach/workach.  

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.