Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8

Świecie otrzyma milion złotych z funduszy unijnych na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8.

Gmina podpisała 14 października umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim na zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie. Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”.

Wartość całkowita zadania wynosi 1.450.065,85 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1.386.016,66 zł, z czego dofinansowanie wynosi  999.865,55 zł.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła, poprawa komfortu cieplnego oraz ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie - Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Ecksteina (zakładana sprawność odzysku ciepła to 75%).

Konkurs został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z osi priorytetowej „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”.

Linki do artykułów:

http://www.swiecie.eu/pl/news/milion-dla-%E2%80%9E%C3%B3semki%E2%80%9D

http://www.swiecie.eu/pl/news/uczniowie-na-wakacje-szko%C5%82y-do-remontu


ANEKS NR 1

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 4 stycznia 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania zmieniający wartość bazową wskaźników realizacji celów projektu, tj. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) i szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  [tony równoważnika CO2] (CI 34). Wartość bazowa obu wskaźników wynosi 0,00.

Wskaźniki rezultatu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary (J.m.)

Wartość bazowa

Wartość docelowa

1

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

 

tony równoważnika CO2

 

        0,00

       251,30

2

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)

kWh/rok

        0,00

      968 096,63


ANEKS NR 2

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 31 marca 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania zmieniający dane Podmiotu realizującego projekt. Podmiotem realizującym projekt jest Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu.


ANEKS NR 3

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 445 539,39 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 034 890,36 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 746 569,90 zł.

Wartość wkładu własnego wynosi 698 969,49 zł.