Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Kontakt

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

KIEROWNIK

Marta Karolczak
(pokój nr 28, I piętro)
tel.: 52 333 23 20

e-mail: karolczak [at] swiecie.eu
e-mail: ochrona.srodowiska [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

(pokój nr 26, I piętro)
Daniel Kapłanek
- jezdnie, chodniki, parkingi
kaplanek [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 17

Natalia Czarnuch
 - zajęcia pasa drogowego
- komunikacja miejska
czarnuch [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 17

Karolina Mąka
- zieleń miejska
- wycinka drzew
maka [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 18

Ireneusz Gurtowski
- kanalizacja deszczowa
- strefa płatnego parkowania
- rowy melioracyjne
gurtowski [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 18

Magdalena Arczyńska
- rolnictwo
- łowiectwo
- dotacje – azbest, przydomowe oczyszczalnie ścieków
arczynska [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 19

(pokój nr 25, I piętro)

Sylwia Śliwińska
- decyzje środowiskowe
- geologia
sliwinska [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 48

Łukasz Sucharski
- oświetlenie uliczne
- gospodarka niskoemisyjna
- energetyka
sucharski [at] swiecie.eu
tel.: 52 333 23 48