My też potrafimy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

My też potrafimy

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany My też potrafimy. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu partnerskich gmin. Wśród celów szczegółowych istotne są w szczególności:

- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaległościami i opóźnieniami,

- wsparcie uczniów nie mających sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych,

- zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów.

Projekt obejmuje 2698 uczniów z 49-ciu szkół prowadzonych przez poszczególne samorządy. Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 361 różnych grup zajęć. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu Państwa.

Budżet całego Projektu to 1 663 050 zł.