Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu

Logo Fundusz

W dniu 12.04.2018 r. Gmina Świecie podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie umowę na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”.
W ramach zadania planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

 • Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza.
 • Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV

W ramach projektu planuje się również realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Planowany koszt całkowity projektu – 6 532 859,69 zł.
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 5 311 268,04 zł.
Wartość dofinansowania – 4 514 577,83 zł.
Okres realizacji inwestycji – 07.11.2016 r. do 30.11.2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie terenów zielonych na terenie gminy Świecie. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany jeden projekt dotyczący zieleni miejskiej. W ramach inwestycji łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów wyniesie 5,53 ha. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu wyniesie 0,01 ha.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 informuję, że na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją ww. projektu.

Informacje można przekazywać w następujący sposób:

 • na adres email naduzycia.POIS [at] mir.gov.pl

ANEKS NR 1
„Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”
W dniu 30 maja 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 z dnia 12.04.2018 r. na realizację ww. zadania dotyczący ochrony danych osobowych.

ANEKS NR 2
„Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”
W dniu 19 sierpnia 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 z dnia 12.04.2018 r. na realizację ww. zadania.
Aneks dotyczył zmiany kosztów oraz terminu zakończenia ww. projektu.

Planowany koszt całkowity projektu – 6 601 646,01 zł.
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 2 401 545,10 zł.
Wartość dofinansowania – 2 041 313,33 zł.
Okres realizacji inwestycji – 07.11.2016 r. do 31.01.2019 r.