e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z działania 8.3 - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - einclusion pn. „ e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu przy współudziale Referatu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie Internetu wraz ze sprzętem komputerowym oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zwiększy to szanse rozwojowe grupy, do której jest skierowany oraz znacząco podniesie udział tychże osób w nowoczesnym życiu gospodarczym.
 
Projektem ma zostać objętych 100 gospodarstw. Powyższą grupę docelową będą stanowić osoby, które mieszkają na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Świeciu, spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Każdy uczestnik projektu zostanie zaopatrzony w laptop (100 gospodarstw domowych to 100 sztuk laptopów), skonfigurowany odpowiednio dla danego połączenia internetowego, które będzie zabezpieczone kluczem dostępowym, udostępnionym tylko dla uczestników projektu. Ponadto przeprowadzenie zostanie szkolenie komputerowe zakończone uzyskaniem certyfikatu jak również warsztaty. Planowane warsztaty będą obejmować doskonalenie podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie.
Projekt będzie realizowany przez okres 36 miesięcy.
 
Termin realizacji: 16.03.2009 r.-30.06.2012 r.
Wartość projektu: 1 965 279,89 zł
Kwota dofinansowania: 1 965 279,89 zł