Pomoc dla przedsiębiorców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Pomoc dla przedsiębiorców

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców - BIZNES.GOV.PL

To pierwszy w Polsce rządowy serwis internetowy, którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i administracji. Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

 • 400 artykułów,
 • 300 e-usług,
 • 150 poradników

Centrum pomocy

W Centrum Pomocy Przedsiębiorcy nieodpłatnie skorzystasz z wiedzy konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wejdź na stronę: www.biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”:

- lokale do wynajęcia,
- porady w zakresie rejestracji firmy,
- porady dotyczące źródeł finansowania,
- tanie usługi biurowe.

Szczegółowe informacje:
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel.: 52 330 25 36
tel/faks: 52 331 28 68
e-mail: biuro [at] inkubator.com.pl
www.inkubator.com.pl

Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz został stworzony dla podmiotów, które chcą rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, bądź dla tych, którzy uruchamiają własny biznes na terenie Gminy Świecie oraz gmin współpracujących. Głównym zadaniem funduszu jest udzielanie poręczeń do wysokości 70 % zaciągniętego kredytu bankowego, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt jednak nie może być większy niż 40 000 zł, a czas spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. 

Szczegółowe informacje:
Świecie, ul. Chmielniki 2b (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, I piętro)
tel.: 691 989 340
e-mail: vistulapark [at] vp.pl

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu informuje, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest od 1 września 2012 r. jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L352 z 24.122013 r., s. 1). Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany do dołączenia do wniosku wszystkich dokumentów, które zostały wskazane a art. 122 Ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.). Dokładne informacje podane są na stronie internetowej Ośrodka Oświaty i Wychowania www.ooiw.swiecie.net w zakładce „Młodociani”.