Informacje ogólne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Informacje ogólne

Świecie to dynamicznie rozwijająca się, ponad 33-tysięczna gmina w województwie kujawsko-pomorskim, należąca do ważniejszych ośrodków gospodarczych południowego Pomorza.
Znajdują się tu duże zakłady branży papierniczej, w tym Mondi Świecie S.A. wraz z licznymi współpracującymi przedsiębiorstwami oraz firma Bart, zajmująca się przetwórstwem tektury falistej na opakowania.
Ponadto w mieście silną pozycję ma szeroko pojęty przemysł metalowy (firmy Mekro, System, Kotłoinwest) i rolno – spożywczy (producent pasz firma Provimi, Spółdzielnia Mleczarska Świecka, Zakłady Młynarskie PZZ). Prężnie działa także sektor budowlany, finansowy, usługowy i handlowy.
Miasto dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą i stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tu drogi krajowe nr 1 i 5, łączące południe Polski z aglomeracją trójmiejską (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W odległości 12 km od granic miasta przebiega autostrada A1.
W gminie znajduje się Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I. W położonym kilka kilometrów od Świecia Sulnowie powstał kolejny obszar gospodarczy – Vistula Park II. Teren ten jest następnym etapem stworzenia w okolicach Świecia terenów atrakcyjnych dla inwestorów.

Pomoc i informacje przydatne przedsiębiorcom:

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
(I piętro, pokoje nr 17 i 18)
tel.: 52 333 30 50 lub 52 333 23 30
e-mail: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu