Vistula Park

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Vistula Park

STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
VISTULA PARK I
PHARE 2003

 • Najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny w województwie kujawsko- pomorskim.
 • Najwyżej oceniony projekt na dofinansowanie z funduszu Phare 2003 województwa kujawsko-pomorskiego
 • Obszar podlegający współfinansowaniu ze środków Phare - 35 ha.

Koszt inwestycji: 2 532 843, 64 Euro.
Współfinansowanie z Funduszu Europejskiego 1 648 676, 66 Euro.- 65,09%

Atuty

 • Doskonałe położenie - przy drodze krajowej nr 1 i 5, 13 km od węzła autostrady A1.
 • W promieniu 50 km ponad milion mieszkańców.
 • Bliskość ośrodków akademickich.
 • Oczyszczalnia ścieków z możliwością dociążenia ze strefy.
 • Składowisko odpadów z możliwością dociążenia ze strefy.
 • Alternatywne źródło energii cieplnej i wody ze spółki Mondi S.A.
 • Własność - gmina Świecie.
 • Obszar posiada wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji.
 • Pomoc gminy Świecie w realizacji inwestycji - gmina Świecie otrzymała w 2002r. najwyższe wyróżnienie wśród miast Polski północnej w konkursie Krajowej Izby Gospodarczej – Gmina Fair Play wśród miast Polski północnej.

 Oferowana infrastruktura

- 3,5 km dróg wewnętrznych,
- 8 km sieci wodociągowej,
- 12 km sieci telekomunikacyjnej,
- 8 km sieci gazowej,
- 5 km kanalizacji deszczowej,
- 8 km linii energetycznej,
- 10 km sieci kanalizacyjnej,
- parkingi o pow. 5000 m2,
- oświetlenie terenu.

Koszty pozyskania gruntu

Na terenie obowiązują dzierżawa i sprzedaż. Miesięczna stawka dzierżawy jest objęta 90% ulgą i wynosi 970 zł netto za ha.

Procedura uzyskania gruntu w strefie Vistula Park Świecie

I. Złożenie listu intencyjnego, określającego podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia, tj.:
- nazwę i adres siedziby oferenta
- rodzaj działalności gospodarczej planowanej na obszarach objętych strefą
- lokalizację i wielkość areału jaką oferent zamierza dzierżawić

II. Ocena listu
- wstępna ocena inwestora
- zaproszenie do złożenia oferty

III. Złożenie oferty, zawierającej: 
1. nazwę i adres siedziby oferenta
2. zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Urzędzu Skarbowego i ZUS-u
3. sprawozdanie finansowe o stanie firmy za ostatnie 2 lata
- dokumenty określające sytuacje finansową firmy oraz zdolność do realizacji przedsięwzięcia
4. opis planowanego przedsięwzięcia
- planowana lokalizacja w obszarze Vistula Park  wraz z wielkością obszaru
- rodzaj planowanej działalności
- wysokość szacowanych nakładów inwestycyjnych
- liczbę planowanych miejsc pracy ( minimum 6 osób na hektar dzierżawionej powierzchni)
- planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej

IV. Ocena oferty
Ocenie podlega:
- dotychczasowa działalność oferenta,
- planowana działalność w strefie,
- planowane inwestycje,
- planowane zatrudnienie.

V. Negocjacje w sprawie podpisania umowy.

VI. Podpisanie umowy.

Wszystkich zainteresowanych inwestycjami w strefie
prosimy o kontakt: 

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
(I piętro, pokoje nr 17 i 18)
tel.: 52 333 23 30 lub 52 333 30 50

Kontakt elektroniczny:

budzowska [at] swiecie.eu

Osoba upoważniona do kontaktu z inwestorem: Monika Budzowska, Kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, tel.: 52 333 23 30, e-mail: budzowska [at] swiecie.eu

Szersze informacje oraz oferty Parku na stronie http://investin.swiecie.eu/