Świecki Wolontariusz Roku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Świecki Wolontariusz Roku

Celem zorganizowania Światowego Dnia Wolontariusza jest podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form.

Poprzez pokazanie realnych sylwetek i historii wolontariuszy chcemy zachęcić innych do angażowania się w działania społeczne. Ponadto pragniemy nagrodzić najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na terenie Gminy Świecie. Naszą intencją jest pokazanie, jak wiele każdy z nas może zyskać przekazując na rzecz innych swoją wiedzę, umiejętności i czas. Święto osób bezinteresownie pomagającym innym.

Celem głównym konkursu jest nie tylko promowanie samej idei wolontariatu ale również nagrodzenie i wyróżnienie osób, grup które wykazały się ponadprzeciętną aktywnością.

Coroczny konkurs organizowany jest również po to aby poznać ciekawe sylwetki świeckich wolontariuszy, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się bardzo wielowymiarowy.


2019


Regulamin konkursu „Świecki Wolontariusz Roku 2019” - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Zalącznik nr 2 - Oświadczenia - pobierz


2018

Laureaci tytułu Świecki Wolontariusz Roku 2018

Kategoria Wolontariat Młodzieżowy  - Francesca Korcz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

Kategoria Wolontariat Dorosły - Tomasz Pasiek - Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Kategoria Wolontariat Grupa - Pomagam Bo Lubię, Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych


Regulamin konkursu „Świecki Wolontariusz Roku 2018” - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz


2017

Wyróżnieni wolontariusze

1. Wolontariat Młodzieżowy – Patryk Rode (Schronisko dla zwierząt w Świeciu)
2. Wolontariat Dorosły – Klaudia Welzant – Zespół Szkół Zawodowych
3. Wolontariacka Grupa Roku – Szkolne Koło Wolontariatu – Szkoła Podstawowa Nr 1