Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

 W dniu 29 czerwca 2017 r. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wraz z Główną Księgową podpisały z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16, Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku, działanie Ochrona i rozwój zasobów kultury ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu będzie przebudowa Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu z dostosowaniem istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W ramach prac przewiduje się następujące działania:

 • rozbudowę Kameralnej Przestrzeni Widowiskowo-Wystawienniczej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • przebudowę tarasu zewnętrznego,
 • remont elewacji budynku,
 • instalacje elektryczne,
 • zakup ścianek wystawowych wewnętrznych,
 • zakup ścianek wystawowych zewnętrznych,
 • zakup mebli do galerii wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zadaszenie tarasu typu markiza,
 • zakup nagłośnienia zewnętrznego na taras.

Taras zewnętrzny będzie pełnił funkcję galerii wystawienniczej otwartej zewnętrznej. W ramach projektu będzie prowadzona promocja projektu.

Koszt całkowity zadania: 769 788,48 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 625 844,29 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 500 675,43 zł. – 80% kosztów kwalifikowalnych.

Celem przedmiotowego projektu będzie zwiększenie atrakcyjności obiektu kultury poprzez dostosowanie (przebudowę) istniejącego obiektu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie) do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym dotyczącym zwiększonej atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego dla Działania 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Ochrona i rozwój zasobów kultury”. Tak więc planowany do realizacji projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W związku z realizacją projektu zwiększy się zakres działalności Ośrodka Kultury, zwiększona zostanie oferta kulturalno-edukacyjna oraz zwiększy się liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury.

 W związku z realizacją projektu w 2018 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] – 1 szt.

 •  Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.] -  1 szt.

Planuje się również wzrost liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – z 32 400.000 na 35 964.000. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2019 r.

 Okres realizacji: 03.07.2017 r. do 31.05.2018 r


Zamiast tarasu będzie galeria

Jeszcze we wrześniu rozpocznie się przebudowa tarasu w OKSiR. Zostanie też odnowiona elewacja budynku.

Projekt zakłada powiększenie Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej, o taras przylegający do budynku OKSiR-u od strony parku. W ten sposób zostanie wygospodarowana 33-metrowa powierzchnia, mająca pełnić funkcję galerii wystawienniczej.

Nową rolę otrzyma też druga część tarasu, w której także będą eksponowane prace artystów. Będzie je osłaniała markiza.

Roboty związane z przebudową tarasu mają zakończyć się w listopadzie. Elewacja ma być gotowa do końca kwietnia przyszłego roku. Koszty modernizacji wyniosą 595,4 tys. zł, z czego 80 proc. pokryje unijna dotacja.


Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

 

 ARTYKUŁ NR 1

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w kwietniu 2018 r. zakończył prace budowalne w ramach ww. projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W II kwartale 2018 r. zakończono prace budowane polegające na przebudowie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu z dostosowaniem istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W ramach prac wykonano następujące działania:

 • rozbudowę Kameralnej Przestrzeni Widowiskowo-Wystawienniczej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • przebudowę tarasu zewnętrznego,
 • remont elewacji budynku,
 • instalacje elektryczne,

Koszt prac budowlanych wyniósł 595 374,20 zł.

W ramach inwestycji planuje się również zakup wyposażenia oraz promocję projektu.

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu kultury poprzez dostosowanie (przebudowę) istniejącego obiektu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie) do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym dotyczącym zwiększonej atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego dla Działania 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Ochrona i rozwój zasobów kultury”.

W związku z realizacją projektu w 2018 r. zostały osiągnięte wskaźniki produktu: 1 instytucja kultury została objęta wsparciem oraz 1 obiekt zasobów kultury został objęty wsparciem.

W 2019 r. planuje się również wzrost liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – z 32 400.000 na 35 964.000.

 

ARTYKUŁ NR 2

W III kwartale 2018 r. zakończono działania związane z zakupem wyposażenia oraz promocją projektu.

Koszt ww. zadań wyniósł 136 100,78 zł.

Ww. projekt został zakończony. Wszystkie zaplanowane w ramach inwestycji zadania zostały wykonane, a cel przedmiotowego projektu tj. zwiększenie atrakcyjności obiektu kultury poprzez dostosowanie (przebudowę) istniejącego obiektu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie) do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej został zrealizowany. Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym dotyczącym zwiększonej atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego dla Działania 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Ochrona i rozwój zasobów kultury”.

 

ARTYKUŁ 3

W dniu 28 listopada 2018 r. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu przy kontrasygnacie Głównej Księgowej podpisały z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-B.433.4.7.2017 zawartej w dniu 29 czerwca 2017 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu oraz okresu realizacji inwestycji.

Całkowita wartość Projektu wynosi 731 474,98 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 570 492,91 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 456 394,32 zł.

Wartość wkładu własnego wynosi 275 080,66 zł.

Okres realizacji inwestycji został wydłużony do 2018-07-30