Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej

logo programu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja polega na odnowie już istniejącego obszaru starego miasta.

Wartość inwestycji: 17.237.409,75 zł
Kwota dofinansowania: 5.351.328,45 zł
Nr umowy: WPW.I.3043-7-9-240/2010
Umowa zawarta: 30 kwiecień 2010 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Świecie.


Umowa podpisana

30 kwietnia 2010 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Panem Michałem Korolko umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.

Gmina Świecie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu złożyła w grudniu 2009 r. wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji. Wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej został przyjęty Uchwałą nr 25/347/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 marca 2010 r. do dofinansowania.
Planowany całkowity koszt projektu wyniesie 14.953.766,84 zł brutto, a wartość dofinansowania 5.631.840,83 zł. pochodzić będzie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ruszyły prace

W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”, rozpoczął się na początku lipca 2010 r. kompleks inwestycji.

Wiąże się on z szeregiem korzyści dla mieszkańców Świecia, gdyż ta przebudowa i reorganizacja poprawi wizerunek i funkcjonalność odnawianego obszaru miasta. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i zakresem robót.
Prace  na ulicy Sądowej związane z budową parkingu, deptaka oraz ulicy potrwają do końca sierpnia. Następnie zostaną przeniesione na Mały Rynek (wraz z fragmentami ul. Batorego i Kopernika), gdzie zakres prac jest już znacznie szerszy. Obejmuje bowiem budowę toalet miejskich i parkingu, dzięki czemu zmieni się układ parkingu. W ten sposób pomieści się tam więcej samochodów niż do tej pory. Ponadto zostaną usystematyzowane sieci podziemne oraz poprawiona estetyka przyłączy gazowych i elektrycznych.
Zakończenie wyżej wymienionych robót planowane jest na koniec 2010 r. Kolejny etap przewidziano na drugi kwartał 2011 r. (oczywiście termin szczegółowy będzie uzależniony od przebiegu zimy). Jako pierwsze wykonane zostaną sieci podziemne na ul. Batorego, Kopernika i 10 Lutego – w odcinkach łączących Mały Rynek i ul. Sądową z Dużym Rynkiem. Po zakończeniu prac podziemnych ulice te otrzymają nową nawierzchnię z kostki granitowej.
Następnie w okresie wakacyjnym prace przeniesione zostaną na Duży Rynek, skąd zlikwidowany zostanie szalet miejski, usunięte zostaną również schorowane drzewa. Podobnie jak na Małym Rynku i ulicach przylegających, zostanie wymieniona i usystematyzowana sieć podziemna, poprawiona zostanie estetyka przyłączy gazowych i elektrycznych. Płyta Dużego Rynku otrzyma nową nawierzchnię, częściowo do jej budowy wykorzystana zostanie zabytkowa kostka, która leży tam obecnie. Powstanie efektowna fontanna wraz ze strefą wypoczynku oraz strefy letnich kawiarenek.
W miarę posuwania się prac ulice: Klasztorna, Batorego, Kopernika, Księcia Grzymisława i fragment ulicy Szkolnej otrzymają nową nawierzchnię.

Mały Rynek z nową nawierzchnią

Od lata 2010 r. prowadzone są na Małym Rynku prace w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.

W wyniku prac przeprowadzonych na Małym Rynku rozprowadzone zostały sieci podziemne – w tym kanalizacja deszczowa i sanitarna. Dla poprawy gospodarowania wodami deszczowymi zainstalowano 6 zbiorników retencyjnych o długości 8 m i średnicy 150 cm, dzięki którym zostaną opanowane niekontrolowane do tej pory wody deszczowe. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, tworząc swoisty deptak, zamontowano stylowe lampy.
Obecnie na ukończeniu są prace związane z budową miejsc parkingowych na Małym Rynku. Na ul. Grzymisława i ul. Kopernika prowadzone są prace podziemne związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej, następnym etapem będzie zmiana instalacji gazowej oraz roboty drogowe.
Etapem kończącym rewitalizację w obszarze Małego Rynku będzie montaż ławeczek, koszy na śmieci oraz nasadzenia.

Deszcze im niestraszne

Na przełomie marca i kwietnia 2011 r. przy Dużym Rynku trwały prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Usprawnią one odprowadzanie wód deszczowych z terenu starego miasta.

Sześć wielkich zbiorników ma gromadzić nadwyżki wody, spływającej do kanalizacji deszczowej. Nie będzie więc dochodziło do dławienia się studzienek kanalizacyjnych. Woda będzie spływać rurami o średnicy 60 cm, a następnie odpływać rurami o średnicy 20 cm do kolektora przy ul. Parowej, gdzie po oczyszczeniu, będzie odprowadzana do Wdy. Inwestycja związana jest budową nowej sieci odprowadzania wód deszczowych na rewitalizowanej, starej części miasta.

Kolejne ulice do remontu

W maju 2011 r. rozpoczęto modernizację kolejnego odcinka ulicy Batorego. Po usunięciu starej nawierzchni, rozpoczną się prace związane z położeniem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kabli energetycznych.

W ramach rewitalizacji starej części Świecia zakończono już prace na Małym Rynku i ulicy Grzymisława, parkingu przy ulicy Sądowej oraz na odcinkach ulic Kopernika i Batorego między Grzymisława i 10 Lutego.
W drugiej połowie czerwca kierowcy będą mogli ponownie korzystać z odcinka ulicy 10 Lutego między Sądową a Batorego. Robotnicy układają tam teraz kamienne krawężniki. Potem pojawi się nowa nawierzchnia z kostki granitowej i chodniki z płyt granitowych i kostki brukowej.
W ramach tegorocznego etapu rewitalizacji, po zakończeniu remontu całej ulicy Batorego, ruszą prace na odcinkach ulic 10 Lutego (między Batorego a Kopernika), Kopernika (między 10 Lutego a Klasztorną) i Klasztornej (między Kopernika a Batorego).
- Jednocześnie będziemy stopniowo prowadzić wymianę płyty głównej na Dużym Rynku, w miarę jak będzie ubywać zgromadzonych tam materiałów budowlanych – wyjaśnia Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Na Dużym Rynku, na którym pojawi się nowa, betonowo - granitowa płyta, będą też zlokalizowane parking i fontanna.

Rewitalizacja coraz bliżej końca

Z tygodnia na tydzień, dzięki rewitalizacji, zmienia się teren starego miasta w Świeciu.

Położono już nową granitową nawierzchnię na Małym Rynku, parkingu przy ul. Sądowej, ul. Grzymisława oraz na części ul. 10 Lutego (od ul. Sądowej do Kopernika), na ul. Batorego (od ul. Grzymisława do Klasztornej) i na odcinku ul. Klasztornej między ul. Batorego a Kopernika). Oprócz wymiany nawierzchni ulic i chodników dokonano także modernizacji m.in. sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kabli energetycznych.
Na przełomie sierpnia i września 2011 r. rozpoczęto prace na ul. Kopernika, na odcinku między ul. 10 Lutego a Klasztorną.
- Jednocześnie stopniowo prowadzimy wymianę nawierzchni na Dużym Rynku, gdzie pojawią się betonowo-granitowe płyty – wyjaśnia Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Na Dużym Rynku pobudowano już parking. Niewątpliwą atrakcją, ale i miejscem wypoczynku będzie fontanna. Wokół rynku zostanie posadzonych 29 drzew ozdobnej odmiany wiśni pospolitej. Oprócz tego pojawią się ławki, donice z kwiatami i tzw. wieże kwiatowe. Zgodnie z założeniami, rewitalizacja ma się zakończyć na przełomie marca i kwietnia 2012 r.

 

Wkrótce z fontanny tryśnie woda

Na przełomie kwietnia i maja zostanie oddana do użytku fontanna na Dużym Rynku.

- Na 20 kwietnia zaplanowaliśmy odbiór techniczny. Potem wykonawca będzie miał kilka dni na dokonanie ewentualnych poprawek. Podczas długiego majowego weekendu świecianie będą więc już mogli oglądać nową ozdobę rynku – zapowiada Wiesław Keller, zastępca kierownika Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Charakterystycznymi elementami fontanny są dwa podłużne, granitowe cokoły, symbolizujące Wisłę i Wdę, przez które będzie przelewać się woda.
Przy cokołach zamontowano tzw. grzybki, przez które będzie puszczana woda na różną wysokość.  Między nimi zamontowano „plujki”, z których woda będzie wydostawała się po łuku do góry. Fontanna zajmuje powierzchnię 13 na 13 m.
Pośrodku niej ustawiono pomnik, symbolizujący ważne daty z dziejów Świecia, który na czas rewitalizacji starego miasta był przeniesiony do magazynu. Woda z „plujek” będzie wyłączana np. podczas składania wieńców z okazji rozmaitych uroczystości. Fontanna będzie wieczorem podświetlana, a dodatkowo efekt wzmoże gra świateł między strumieniami wody.

Kolorowe niebo nad rynkiem

2 czerwca 2012 r. oficjalnie zakończono rewitalizację starej części miasta. - Po dwóch latach prac, oddajemy mieszkańcom piękniejsze śródmieście – mówił Tadeusz Pogoda, burmistrz Świecia.

- Dzięki rewitalizacji, stara część Świecia zyskała na wyglądzie. Ale nie tylko. Zmiany zaszły również tam, gdzie ich nie widać. Mieszkańcy zyskali nową kanalizację, wodociągi, instalację elektryczną. Wszystko to będzie służyć zarówno nam, jak i następnym pokoleniom – podkreślał burmistrz.
Oficjalne otwarcie Dużego Rynku po remoncie i jednocześnie zakończenie rewitalizacji starego miasta, odbyło się w trakcie trwania Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Nie mogło więc ich zabraknąć podczas uroczystości. Wśród zaproszonych formacji byli m.in. Włosi, którzy dali efektowny pokaz z flagami.
Burmistrz Świecia wręczył symboliczny klucz do bram miasta orkiestrze rosyjskiej. W niebo wystrzelono tysiące różnokolorowych konfetti. Ku uciesze dzieci uruchomiono również „plujki” w fontannie, czyli skaczące strumienie wody.

Stare miasto jak nowe

Rozmowa z Tadeuszem Pogodą, burmistrzem Świecia, o korzyściach z rewitalizacji, kontynuowaniu modernizacji starego miasta i systemie ulg dla właścicieli remontowanych kamienic.

Dwa lata temu rozpoczęła się rewitalizacja starego miasta. W ubiegłą sobotę dokonał pan symbolicznego otwarcia Dużego Rynku po remoncie. Patrząc z perspektywy tych dwóch lat – warto było?

Oczywiście, że tak. I nie jest to tylko moja opinia, ani urzędników, ale także mieszkańców, z którymi rozmawiałem. Nawet niedawno, kiedy przechodziłem przez Duży Rynek, zagadnęła mnie pewna pani ze słowami, że teraz stare miasto prezentuje się zdecydowanie lepiej.
Wystarczy porównać, jak wyglądały Mały i Duży Rynek oraz okoliczne ulice kiedyś, a jak wyglądają teraz. To zupełnie inna estetyka. Ale zmiany objęły nie tylko wygląd zewnętrzny.
Zaszły one również tam, gdzie ich nie widać. Dzięki rewitalizacji mieszkańcy zyskali nową kanalizację, wodociągi, instalację elektryczną. Wszystko to będzie służyć zarówno nam, jak i następnym pokoleniom.


Co powiedziałby pan przeciwnikom rewitalizacji?

Żyjemy w demokratycznym społeczeństwie. Każdy ma prawo do swoich opinii. Jednak, moim zdaniem, argumenty zdecydowanie przemawiają „za”. Owszem, mogliśmy nic nie robić, niczego nie zmieniać, ograniczać się do bieżących napraw nawierzchni i nic poza tym.
Ale wtedy zapewne również odezwałyby się głosy, że inne miasta pięknieją, modernizują się, a nasze drepcze w miejscu. Tym bardziej, że do wykorzystania była pomoc unijna. Szkoda byłoby zmarnować taką szansę. Przypomnijmy, że jedna trzecia środków na rewitalizację pochodziła właśnie z unijnego dofinansowania.
Już teraz widać, że po modernizacji stara część miasta zaczyna ożywać. Powstało już kilka kawiarenek na świeżym powietrzu. Fontanna jest oblegana przez dzieci. Starsi i młodsi przysiadają na ławkach, żeby odpocząć i porozmawiać.  I o to chodziło – żeby nie było to miejsce, przez które szybko przejdziemy, ale zatrzymamy się i spędzimy tu chwilę. A to dopiero pierwsze jaskółki. Zmiana wizerunku tej części Świecia to również zachęta dla firm, aby uaktualniały swoją ofertę do nowych potrzeb. Ze swej strony urząd miasta zamierza promować śródmieście, jako miejsce rozmaitych imprez i pikników.


Ten wizerunek nieco szpecą niektóre kamienice.

Większość z nich ma prywatnych właścicieli. Gmina nie może partycypować w kosztach ich napraw, bo to niezgodne z przepisami. Mamy jednak inny pomysł. Myślimy o tym, aby od przyszłego roku wprowadzić system ulg w podatku od nieruchomości. Dotyczyłyby one tych właścicieli kamienic, którzy podejmą działania poprawiające estetykę i stan techniczny budynków.


Będzie drugi etap rewitalizacji?

Chcemy dokończyć modernizację ulicy Batorego i Kopernika na odcinku do Mestwina, 10 Lutego do Mickiewicza oraz ulicy Klasztornej. Drugi etap rewitalizacji kosztowałby o połowę mniej – w granicach 8,5 mln zł. W tym roku zostanie ogłoszony konkurs na podział pieniędzy z oszczędności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zamierzamy składać wniosek, ale na razie jeszcze nie wiemy, jak kwota będzie do podziału. Jeśli nie uda się teraz, to będziemy starać się unijne fundusze, przyznane Polsce na lata 2014-2020.