Zarządzanie jakością

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Zarządzanie jakością

Gmina Świecie przystąpiła do projektu  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, co zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 307/10 z 29 kwietnia 2010 r.

Projekt „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”.

Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) wspólnie z Gminą Świecie, Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie (partnerzy projektu) przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn. “Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki]. 

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania czterech urzędów (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław i Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji 145 urzędników, w tym co najmniej 20% w wieku 45+ w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Cele szczegółowe projektu to:
1. poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie dzięki stosowaniu systemu zarządzania CAF, 
2. doskonalenie obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Świeciu poprzez wdrożenie systemu monitorowania jakości obsługi klientów,
3. poprawa systemu zarządzania kadrami poprzez wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz w Urzędzie Gminy Unisław,
4. wzmocnienie działań jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Miasto Chełmno, Gminy Świecie oraz Gminy Papowo Biskupie) skierowanych na wzrost partycypacji społecznej mieszkańców poprzez usprawnienie procedur prowadzenia konsultacji społecznych,
5. promowanie postaw etycznych wśród urzędników poprzez przyjęcie kodeksu etycznego
w Urzędzie Gminy Unisław i Urzędzie Gminy Papowo Biskupie,
6. usprawnienie procesu przygotowania aktów administracyjnych poprzez przeszkolenie 60 urzędników,
7. wzmocnienie zdolności stanowienia prawa miejscowego i realizacji wybranych funkcji kierowniczych poprzez objęcie szkoleniami 24 urzędników,
8. wzrost kompetencji urzędników poprzez szkolenia specjalistyczne dla 52 osób oraz szkolenia komputerowe dla 60 osób,
9. wzrost adekwatności kwalifikacji formalnych na stanowisku pracy poprzez udział 16  urzędników w studiach podyplomowych.

Wartość projektu ogółem: 863 496,00 zł.
Wysokość dofinansowania projektu: 745 696,00 zł (w tym płatność ze środków europejskich - 733 971,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 11 724,40 zł) tj. 86,36% wartości projektu.

W przypadku braku polskich znaków w dokumencie proszę zapisać plik na dysk komputera.