Dotacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacje

Od 17 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego.
Nowa zasada, która jest tożsama dla udzielenia każdego rodzaju dotacji to przede wszystkim konieczność zawarcia umowy przedwstępnej z Gminą.
W praktyce oznacza to, że jeżeli chce się skorzystać z dofinansowania gminnego nie można przystąpić do realizacji zadania przed zawarciem umowy przedwstępnej o udzielenie dotacji z Gminą. Powyższy warunek determinuje ewentualne otrzymanie dofinansowania.

Procedura dotacji w 4 krokach:

1.    złóż wniosek przed przystąpieniem do realizacji zadania o udzielenie danej dotacji,
2.    podpisz umowę przedwstępną z Gminą,
3.    zrealizuj inwestycję,
4.    złóż wniosek o rozliczenie dotacji.


„EKO DOTACJE”

•    Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Powyższy wydział odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury dotacyjnej dla:
- przyłącza gazowego,
- przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy,
- przyłącza do sieci centralnego ogrzewania,
- zbiorników na olej opałowy,
- zbiorników na gaz bezprzewodowy,
- kolektorów słonecznych wraz z instalacją wewnętrzną,
- pomp ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- pomp ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej,
-  kotłowni na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, trociny, słomę, pelet o wilgotności roboczej poniżej 20%,
- termomodernizacji budynków,
- budowy instalacji fotowoltaicznych.

Osobą obsługującą powyższe dotacje jest:

- Pani Anita Lepper – tel. 52 33 32339

•    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


Powyższy wydział odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury dotacyjnej dla:


- demontażu, transportu i utylizacji wyrobów/odpadów zawierających azbest
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych,
- budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych,
- zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania.


Osobami obsługującymi powyższe dotacje są:

- Pani Sylwia Śliwińska tel. 52 33 32348 (usunięcie azbestu oraz zagospodarowanie wód deszczowych),
- Pan Ireneusz Gurtowski tel. 52 33 32318 (budowa: przydomowych oczyszczalnie ścieków lub zbiorników bezodpływowych, przyłącza kanalizacyjnego oraz zagospodarowania wód deszczowych).

Wnioski i załączniki - Pobierz