Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie

W dniu 21 grudnia 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu wykonano następujący zakres działań:

 • roboty budowlane,
 • instalacje sanitarne wewnętrzne,
 • instalacje sanitarne – przyłącza,
 • studium wykonalności
 • promocję projektu.

Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku pokoszarowego położonego w gminie Świecie, poprzez jego termomodernizację. Pozwoli to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów występujących przy produkcji energii cieplnej oraz do wzrostu efektywności energetycznej.

Projekt ma na celu poprawę komfortu cieplnego budynku użyteczności publicznej, ograniczenie strat ciepła oraz ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczącym zwiększonej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekt polega na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tak więc wpisuje się w Oś priorytetową 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 W związku z realizacją projektu w 2017 r. osiągnięty został następujący wskaźnik produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) – 1 szt.

W 2018 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) 779 897, 800 kWh/rok

 • Szacowany roczny spadek emisji Gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) tony równoważnika CO2 – 202,450

Koszt całkowity zadania: 975 488,31 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 894 686,06 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 678 082,56 zł. – 75,79% kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji:

09.09.2016 r. do 30.11.2017 r.


ANEKS NR 1

„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”.

W dniu 28 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-B.433.3.32.2017 zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Koszt całkowity Projektu wynosi 994 792,09 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 892 272,88 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 676 253,60 zł.

Wartość wkładu własnego wynosi 318 538,49 zł.