Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

KIEROWNIK

Marcin Kulewski
(pokój nr 10, parter)
tel.: 52 333 23 42
tel./faks: 52 333 23 55
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

 1. ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Podstawa prawna:

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (pobierz) podania oraz załączyć:

- orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,
- kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,
- oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
- prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Do wglądu:

Dowód osobisty członka rodziny.

Opłaty:

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwiania sprawy:

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Burmistrz Świecia.
Decyzję Burmistrza Świecia doręcza się  osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Poznaniu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta jest wiążąca dla Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Poznaniu.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

1.  O konieczności sprawowania przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Burmistrz Świecia.
2.  Decyzję Burmistrza doręcza się żołnierzowi lub osobie podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3.  Od decyzji Burmistrza Świecia stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4.  Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
5.  Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych ( dot. żołnierzy).

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

2. PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY, CZŁONKOM RODZINY ŻOŁNIERZA ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY.

Podstawa prawna: Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) oraz §§ 1 - 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz.1503)

Wymagane dokumenty:

Wniosek żołnierza lub małżonka  żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych (pobierz), do którego należy dołączyć:
• zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
• umowę najmu lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
• wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
• zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
• decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
• oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
• oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, ze lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
• zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwiania sprawy:

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.
Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego celem uzyskania refundacji oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej z wyjątkiem okresowej służby wojskowej pokrywa się następujące należności mieszkaniowe:
• należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
• należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
• bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
• należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,
• bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

3. PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ORAZ OSOBOM PRZENIESIONYM DO REZERWY NIEBĘDĄCYM ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYMI ĆWICZENIA WOJSKOWE


Podstawa prawna:
Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430) oraz §1 i § 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz.1520).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytuł odbycia ćwiczeń wojskowych (pobierz).
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość żołdu.
3. Zaświadczenia (alternatywnie):
a. z zakładu pracy żołnierza rezerwy określające kwotę (netto) dziennego utraconego wynagrodzenia uwzględniającego wysokość wynagrodzenia (netto) z ostatniego miesiąca wydane przez pracodawcę z adnotacją zakładu pracy, że  „wynagrodzenie za okres ćwiczeń nie zostało     wypłacone”
b. oświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu (netto) uwzględniającego wysokość dochodu netto uzyskanego przez żołnierza rezerwy w ciągu ostatniego roku podatkowego z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej,
c. zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Świecia.

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwiania sprawy:

Do 7 dni od złożenia wszystkich dokumentów.
Jednostka odpowiedzialna
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Świecia.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje:

1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Świecia na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Załącznik:
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

4. UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Podstawa prawna: art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1430)

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz podania oraz załączyć:
- wniosek o  uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (pobierz),
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i osiąganych stypendiach, a w przypadku bezrobotnych,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,
- zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby;

W przypadku żołnierza samotnego:
- oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
- poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Opłaty:

Podanie, załączniki oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Świecia
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Dodatkowe informacje:

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.
Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:
1) pokrywa się:
a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.
e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2) zawiesza się spłatę:
a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:
• w pkt. 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza  umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
• w pkt. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.