Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KOORDYNATOR GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Klaudia Subkowska
ul. Hallera 11, pok. 18
tel.: 52 519 09 18
e-mail: subkowska [at] swiecie.eu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Świeciu

1. INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, z późn. zm.) w składzie powołanym Zarządzeniem  Nr 1022/17 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren gminy Świecie, w składzie:
a. Pan Waldemar Fura – przewodniczący,
b. Pani Klaudia Subkowska – sekretarz,
c. Pani Marzena Brac – członek,
d. Pani Mariola Jankowska – członek,
e. Pan Adam Kijewski – członek,
f.  Pan Ireneusz Landowski – członek,
g. Pan Waldemar Chełchowski – członek.

2. AKTY PRAWNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy:

a. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b. Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Świeciu,
d. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
e. Zarządzenia Nr 1022/17 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f. Uchwały Nr 59/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g. Zarządzenia Nr 269/11 Burmistrza Świecia z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
h. Zarządzenia Nr 667/08 Burmistrza Świecia z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu,
i. Uchwały Nr 112/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia na terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów,
j. Uchwały Nr 335/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia na terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.

3. ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Świecie.
Jej celem jest, m.in.:
a. ograniczenie dostępności alkoholu,
b. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, jak również osobom współuzależnionym
c. podejmowanie działań w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
d. podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadania mają na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa lokalnego odnośnie wpływu alkoholu i zażywania używek na ich życie, motywowania do zmiany stylu życia, a także niesienia pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach.
Ponadto Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zobowiązujących do sądowego orzeczenia o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
Komisja realizuje również zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:

a. prowadzenie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
b. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie,
c. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
d. prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień,
e. wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych oraz stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
f. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Gminnej Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2017 r., poz. 783 z zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).

4. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a. przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia,
b. motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
c. kierowanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
d. kierowanie spraw do sądu o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
e. podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania przemocy w rodzinie,
f. kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
g. inicjowanie i organizowanie szkoleń, debat, konferencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a. wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo wychowawczych, sportowych,
b. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień głównie wśród dzieci i młodzieży,
c. inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do lokalnego społeczeństwa,
d. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym w kierunku zdrowego stylu życia.

4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
a. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
b. podejmowanie działań informacyjnych skierowanych do kierowców,
c. prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
a. organizacja i współorganizacja debat, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień,
b. prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków uzależnień.

5. INSTYTUCJE POMOCOWE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Hallera 11
86-100 Świecie
Tel. 52 – 519 05 40, wew. 37

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Hallera 11, pok. Nr 24
86-100 Świecie
Tel. 52 – 519 05 51, wew. 42

3. Straż Miejska
ul. W. Polskiego 124,
86-100 Świecie
Tel. 52 – 333 23 57

4. Komenda Powiatowa Policji
ul. W. Polskiego 153
86-100 Świecie
Tel. 52 – 333 25 05

5. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Promyk”
Ul. Św. Wincentego 1
86-100 Świecie
Tel. 52 – 33 10 921

6. Poradnia Leczenia Uzależnień
Ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
Tel. 52 – 33 08 303

6. ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura może zostać wszczęta wobec osób, które zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy, a także systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, co oznacza, że sam fakt uzależnienia od alkoholu, czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy nie może stanowić podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

Kto może złożyć wniosek do Gminnej Komisji o zobowiązanie do leczenia

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Jednak najlepiej, kiedy jest to osoba bliska, która zna problem i jego skalę oraz sytuację rodzinną. Wnioski są również przyjmowane od znajomych, dalszych krewnych, czy osób niespokrewnionych. Złożyć wniosek może także:  Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagog szkolny, kurator sądowy, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Izba Wytrzeźwień i inne.   

Osoba, bądź instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia czynności zmierzających do zobowiązania, do podjęcia leczenia odwykowego, nie staje się stroną w procedurze, ani w postępowaniu sądowym. W związku z tym nie przysługuje jej prawo do wycofania wniosku, nie ma wglądu do gromadzonych materiałów, ani nie może wnieść apelacji do wydanego postanowienia sądowego.

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, a także biurze Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Hallera 11, pok. Nr 18).

Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Świeciu.

Anonimowe wnioski nie są rozpatrywane.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Krok 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej, bądź na wniosek  instytucji zewnętrznej.

Krok 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury.

Krok 3
Po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza się osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują placówki w których można podjąć terapię w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. W celu uzupełnienia wniosku, na posiedzenie podkomisji motywującej może zostać zaproszony również wnioskodawca.

Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń:
a. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Kontrola odbywa się poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej, by przedstawiła zaświadczenie z poradni, które potwierdzi uczestnictwo w spotkaniach terapeutycznych. Osoby te podczas spotkań informowane są o skierowaniu wniosku do Sądu w przypadku zerwania kontraktu uczestnictwa w terapii odwykowej,
b. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi na posiedzenie  i oświadcza, że nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie w kierunku uzależnienia do poradni leczenia uzależnień. Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, Komisja zamyka sprawę. Jeżeli wynika z dokumentacji, że osoba jest uzależniona to wtedy kierowany jest wniosek do Sądu.
W przypadku, gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolne, wdrażane jest postępowanie jak w pkt a. Natomiast w przypadku, opinii potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, kierowany jest wniosek do Sądu.  

Postępowanie sądowe
Zanim wniosek zostanie złożony do Sądu, wszelka dokumentacja zostaje skierowana do biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) celem sporządzenia opinii sądowo – psychiatrycznej w kierunku uzależnienia od alkoholu. Badanie to wykonywane jest na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W sytuacji kiedy wezwana osoba stawi się na wezwanie biegłego, badanie jest przeprowadzane, a sporządzona opinia sporządzona i dostarczona do Gminnej Komisji, która w konsekwencji zostaje dołączona do pozostałej dokumentacji kierowanej do Sądu.
W przypadku, kiedy osoba nie stawi się na wyznaczony termin badania do biegłego, Gminna Komisja otrzymuje informację o absencji wezwanego i wraz z informacją kieruje dokumenty do Sądu. Kolejno Sąd kieruje dokumenty do biegłego, który ponownie ustala termin badania w kierunku uzależnienia od alkoholu przez biegłego.
Sąd na podstawie zebranych dowodów wydać następujące postanowienie:
a. oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
b. wydać postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd może również wyznaczyć kuratora na czas trwania leczenia.

Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol, czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osoba może zostać ponownie zgłoszona do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na każdym etapie postępowania, osoba zgłoszona może podjąć dobrowolne leczenie odwykowe.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIECIU - Pobierz

WNIOSEK O LECZENIE ODWYKOWE - Pobierz