Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

KIEROWNIK

Wiesław Ratkowski
(pokój nr 8, parter)
tel.: 52 333 23 40
e-mail: ratkowski [at] swiecie.eu

Budownictwo
(pokój nr 5, parter)
tel.: 52 333 23 36
e-mail: budownictwo [at] swiecie.eu

Geodezja
(pokój nr 7, parter)
tel.: 52 333 23 38 i 39

Planowanie przestrzenne
(pokój nr 9, parter)
tel.: 52 333 23 41


DOTACJE EKOLOGICZNE - przejdź


USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:

Podstawa prawna:

- art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

- uchwała Nr 158/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2016 poz. 2553).

Dokumenty:

- wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego - pobierz,

- kserokopia umowy najmu,

- kserokopie pism potwierdzających zgodę administratora na wykonanie remontu lokalu na własny koszt.

Opłaty: nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: ok 6 miesięcy.

Procedura odwoławcza: nie dotyczy.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 7 (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 333 23 38

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego- pobierz

Opłaty: zgodnie z załącznikiem (część II, pkt. 21) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) – opłata skarbowa 17 zł (wymagana z chwilą złożenia wniosku).

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni.

Procedura odwoławcza: nie dotyczy.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 9 (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 333 23 41

 Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293).

Dokumenty: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- pobierz

Opłaty:

zgodnie z załącznikiem (część I, pkt 51) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

- wypis z planu:

a) do 5 stron - 30 zł

b) powyżej 5 stron - 50 zł

- wyrys z planu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie A4 - 20 zł,

b) nie więcej niż - 200 zł

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: nie dotyczy.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 9 (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 333 23 41

Podstawa prawna: art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

Dokumenty:

 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego - pobierz
 • kopia mapy: sytuacyjno-wysokościowej, inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy, bądź ewidencyjna z wyróżnionym budynkiem będącym przedmiotem wniosku,
 • dokument stwierdzający zakończenie budowy budynku lub decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Opłaty: brak opłaty skarbowej, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17 zł.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Procedura odwoławcza: nie dotyczy.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 7 (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 333 23 38

Podstawa prawna:

 • art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),
 • art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

Dokumenty:

 • wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, art. 95 - pobierz, art. 97 - pobierz
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopa mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 •  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej),
 • mapa z projektem podziału,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy.

Opłaty: brak.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie:

 • 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
 • 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Świecia.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 7 (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 333 23 38.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - pobierz