Założenia systemu gospodarowania odpadami

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Założenia systemu gospodarowania odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina Świecie wprowadziła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Systemem objęte zostały wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Odpady odbierane są przez firmy tworzące Konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o. z Grudziądza – wybrane w drodze procedury przetargowej. Firmy zapewniają mieszkańcom pojemniki do zbierania odpadów oraz regularny wywóz odpadów. Wszystkie odebrane odpady dostarczane są do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.  Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów pokrywane są z ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych – z opłat za gospodarowanie odpadami rozliczają się z gminą za pośrednictwem administratorów/zarządców nieruchomości, którzy składają deklaracje dla poszczególnych nieruchomości np. bloków, kamienic. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych - rozliczają się na podstawie deklaracji indywidualnych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej w gminie Świecie, który złożył deklarację – posiada nadany specjalny numer indywidualnego rachunku bankowego, na który uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami.

W gminie Świecie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wysokość stawek uchwala Rada Miejska w Świeciu. Opłata ponoszona jest za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od sposobu postępowania z odpadami. Mieszkańcy nie segregujący odpadów płacą więcej. Stawka wynosi: 

 • 13,50 zł miesięcznie za osobę – odpady zbierane selektywnie

Od 1 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Świeciu wprowadziła zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Z opłaty całkowicie zwolnione jest 3 i kolejne dziecko w rodzinie ujęte
w deklaracji.  W celu uzyskania zwolnienia – niezbędne jest złożenie deklaracji, w której obliczona zostanie wysokość przysługującego zwolnienia. W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w budynku wielorodzinnym – konieczne jest zgłoszenie chęci skorzystania z ulgi – do administratora/zarządcy budynku.    

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy mogą nieodpłatnie korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Sulnówku oraz organizowanych co pół roku Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu spełnienie wymagań, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego m.in.:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych;

- przekazanie wszystkich odebranych odpadów do odpowiednich miejsc zagospodarowania;

- wyeliminowanie nielegalnych „wysypisk odpadów”;

- osiągnięcie wymaganych prawem poziomów dotyczących ograniczenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych oraz poziomów odzysku i recyklingu odpadów surowcowych;

- zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz jej propagowanie poprzez różnicowanie stawek opłat.

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.