Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

25 maja 2016 r. Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”. Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Zgodnie z umową koszt całkowity zadania wynosi 799.988,86 zł. Dofinansowanie w EFRROW stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 509.032,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Sulnowa i Sulnówka bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do siedziby władz gminnych i powiatowych, instytucji kultury, sportu i rekreacji, do terenów inwestycyjnych Vistula Park II położonych w Sulnowie, poprzez poprawę jakości ul. Chabrowej na odcinku o długości 622,61 m. W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia, powstanie chodnik, wykonane zostaną zjazdy do posesji, ustawione zostaną krawężniki i obrzeża. Teren zostanie oświetlony.