Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku

logo programu

Umowa o dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe zadanie polegać będzie na modernizacji już istniejącego składowiska odpadów komunalnych.

Wartość inwestycji: 37.452.145,99 zł
Kwota dofinansowania: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15.665.504,24 zł oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2.764.500,75 zł.
Nr umowy: WPW.I.3043-2-79-659/2010
Umowa zawarta: 30 grudnia 2010 r.

Okres realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.01.2014 r.

Aneks nr 1
W dniu 15 maja 2012 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 43 302 770,80 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 875 424,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 840 577,24 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 265 984,22 zł.
Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2014 r.

Aneks nr 2
W dniu 24 października 2014 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 989 893,11 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 386 143,98 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 192 432,75 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 151 605,78 zł.
Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2014 r.

Aneks nr 3
W dniu 7 grudnia 2015 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 775 433,30 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 386 143,97 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 192 432,74 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 151 605,78 zł.

Okres realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2015 r.

Aneks nr 4
W dniu 8 lipca 2016 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 775 433,30 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 351 143,97 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 180 024,00 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 149 416,02 zł.

Okres realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2015 r.

Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, na terenie województwa oraz na terenie kraju. Przedsięwzięcie spowoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawę zarządzania środowiskiem oraz poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.
W ramach zadania zostanie zrealizowany jeden projekt z zakresu gospodarki odpadami z odpowiednią przepustowością sortowni odpadów komunalnych oraz zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa