Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ochrona środowiska

Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r. było to nieco poniżej 27% .
10 maja 2019

Dzień Bez Śmiecenia

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast art. 131 pkt. 12 tejże ustawy głosi, że kto wypala łąki i pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska i szuwary podlega karze aresztu albo grzywny. Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania
07 maja 2019

Nie wypalaj traw!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus do 15 maja 2019 r.
02 maja 2019

ARiMR: Do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie dla...

W kwietniu 2019 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna ARKA. Do siódmej edycji akcji przyłączyła się również Gmina Świecie. W dniu 29 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu rozpoczął się pierwszy etap oceny listów nadesłanych przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Świ
30 kwietnia 2019

Akcja "Listy dla Ziemi"

W kwietniu rozpoczęto kontynuację zabiegów rekultywacyjnych, których celem jest poprawa stanu wody w zbiorniku. Każdego roku dokonuje się wymiany wieńców ze słomy jęczmiennej, zapobiegających zakwitom sinicowym. W maju planuje się uzupełnienie nową roślinnością wodną istniejącej wyspy makrofitowej, zniszczonej w głównej mierze przez przebywające na zbiorniku łabędzie i kaczki. Trwałość wyspy ma zapewnić odpowiedni dobór gatunków roślin (mniej atrakcyjnych dla ptactwa), a także zamontowane zabezpieczenie z s
30 kwietnia 2019

Zabiegi rekultywacyjne na Małym Blankuszu

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego dolnego progu stabilizującego Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu 8 maja 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny w wyniku czego dojdzie do obniżenia poziomu wody w Wiśle i czasowego pogorszenia warunków żeglugowych. Szczegółowe informacje w załączniku.
26 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie czasowego obniżenia poziomu wody w...

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu informuje, iż zgodnie z § 22 uchwały nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1853) ustala deratyzację na terenie gminy Świecie. Deratyzacja obejmie teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, kanalizację sanitarną, de
23 kwietnia 2019

UWAGA DERATYZACJA!

Nadleśnictwo Dabrowa zaprasza do wzięcia udziału w akcji Narodowe Sadzenie Drzew. Celem akcji jest wsparcie idei zrównoważonej w funkcjach: gospodarczej, społecznej i przyrodniczej gospodarki leśnej, zainicjowanie współpracy między leśnikami, a społeczeństwem w zakresie współdziałania na rzecz przyrody oraz wykreowanie trendu wspólnego, corocznego sadzenia drzew. W siedzibie Nadleśnictwie Dąbrowa 26 kwietnia br.od godziny 9:00 do wyczerpania zapasów rozdawane będą za darmo sadzonki drzew ( lipy, świerki, j
23 kwietnia 2019

Akcja "Narodowe Sadzenie Drzew"

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego dolnego progu stabilizującego Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu 18 kwietnia 2019 r. godzinach 9.00 – 12.00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny w wyniku czego dojdzie do obniżenia poziomu wody w Wiśle i czasowego pogorszenia warunków żeglugowych. Szczegółowe informacje w załączniku.
12 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie czasowego obniżenia poziomu wody w...

Strony