Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

30 kwietnia 2020
Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej – co zrobić jeśli we wniosku był błąd i jak zwrócić pieniądze do ZUS

Aby wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony, musi być poprawnie wypełniony. Jeśli będziemy mieć wątpliwości dotyczące wniosku, nasz pracownik skontaktuje się w tej sprawie e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane. W każdym wątpliwym przypadku wyjaśnimy co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

Błędy we wniosku

Jeśli we wniosku nie zostaną wypełnione jakieś pola, albo zostaną wypełnione błędnie, zwykle poprosimy o ich uzupełnienie lub korektę drogą mailową. W takim przypadku odpowiedź  przekazywana do ZUS powinna zawierać:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wyjaśnienie albo uzupełnienie wniosku w formie załącznika - zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym wskazane zostaną konkretne elementy we wniosku, które należy skorygować, np. można napisać:

 „Proszę o korektę mojego wniosku złożonego w 15 kwietnia 2020 r. poprzez oznaczenie w bloku II, którego wcześniej nie wypełniłem, pozostałych form opodatkowania”.

Jeśli ktoś nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu wyjaśnień, powinien złożyć je papierowo.

Jeśli we wniosku:

 • brakuje podpisu (wszystkie wnioski),
 • brakuje lub błędnie podano numer rachunku bankowego (RSP-C, RSP-D)

konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Jeśli wnioskujący sam wie, że we wniosku przekazanym do ZUS popełnił błąd – na przykład niewłaściwie zaznaczył checbox albo wpisał nieprawidłową kwotę przychodu, powinien jak najszybciej o tym poinformować ZUS. Taki wniosek powinien zostać wycofany i w jego miejsce powinien zostać złożony nowy wniosek.

Wniosek można wycofać mailowo – zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wycofanie w formie załącznika - zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym np. można napisać:

 „Proszę o wycofanie mojego wniosku o świadczenie postojowe, złożonego w 15 kwietnia 2020 r. ze względu na błędne podanie kwoty przychodu”.

Nowy wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Zwrot  świadczenia postojowego

Jeśli nastąpiła wypłata świadczenia postojowego w wyniku błędu, który skutkował tym, że świadczenie:

 • zostało przekazane na niewłaściwy rachunek i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku,
 • zostało wypłacone zanim został wycofany wniosek,
 • zostało wypłacone, zanim do ZUS został przekazany ponowny wniosek z prawidłowymi danymi, które spowodują zmianę wysokości świadczenia,

należy zwrócić do ZUS pełną kwotę otrzymanego świadczenia.  

Zwrot świadczenia powinien zostać dokonany na rachunek bankowy ZUS, z którego wypłacone było świadczenie.

W opisie przelewu należy wpisać:

 • „Zwrot świadczenia postojowego”,  
 • imię i nazwisko zgodne z danymi z przelewu z ZUS,
 • datę wpływu środków na konto.