Gdzie powinny pojawić się progi zwalniające? Gmina czeka na propozycje mieszkańców!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Gdzie powinny pojawić się progi zwalniające? Gmina czeka na propozycje mieszkańców!

07 lutego 2018

Z roku na rok przybywa aut w naszej gminie. Świecie, aby sprostać coraz większemu ruchowi samochodowemu, buduje nowe i remontuje stare drogi i ulice. Gmina nie zapomina też o bezpieczeństwie pieszych.

Kiedy porówna się stan infrastruktury drogowej w Świeciu i innych sąsiednich miastach podobnej wielkości, widać jak wiele miasto robi w tej dziedzinie. Co roku przeznacza miliony na drogi, ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko z myślą o kierowcach i pieszych.

- Ci ostatni szczególnie są narażeni na utratę zdrowia lub życia w wyniku coraz większego ruchu samochodowego – zwraca uwagę Krzysztof Kułakowski, zastępca burmistrza Świecia. - Doskonałym rozwiązaniem, stosowanym m.in. w pobliżu szkół, są spowalniacze ruchu, najczęściej są to progi zwalniające.

Zdaniem wiceburmistrza, spowalniacze powinny pojawić się w większej ilości miejsc w naszej gminie. Pytanie tylko, gdzie powinny się znaleźć?

- Nikt tego nie wie lepiej niż sami mieszkańcy. Dlatego uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będą konsultacje społeczne – mówi Krzysztof Kułakowski.

To mieszkańcy danego osiedla czy ulicy wskażą władzom, gdzie nie czują się bezpiecznie z powodu zbyt dużego natężenia ruchu samochodowego.

- Nie wszędzie można postawić próg zwalniający, bo zależy to m.in. od kategorii i klasy drogi czy odległości od skrzyżowania, ale na pewno uważnie przeanalizujemy wszystkie sugestie. Każdy ze zgłaszających, bez względu na to, czy jego pomysł zostanie przyjęty do realizacji czy nie, będzie o tym powiadomiony – zapewnia Krzysztof Kułakowski.

Co należy zrobić?

Wystarczy do 30 kwietnia br. przynieść do sekretariatu wiceburmistrza w Urzędzie Miejskim w Świeciu podpisany wniosek z krótkim opisem, szkicem sytuacyjnym lub załączonym zdjęciem miejsca, gdzie powinien znaleźć się spowalniacz ruchu. Po zapoznaniu się z propozycjami, gmina opracuje koncepcję rozmieszczenia spowalniaczy. Ich montaż rozpocznie się od 2019 roku.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej.