Świecie dostało 4,5 mln zł na rozwój terenów zielonych na Mariankach!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Świecie dostało 4,5 mln zł na rozwój terenów zielonych na Mariankach!

08 lutego 2018

Trwało to ponad rok, ale długie starania opłaciły się. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko.

- Cała procedura aplikacyjna była skomplikowana i długotrwała - wniosek o pozyskanie środków został złożony 16 grudnia 2016 roku, a dopiero 8 lutego gmina otrzymała informację o jego pozytywnej ocenie. To już kolejna inwestycja, na którą zdobyliśmy fundusze ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski, zastępca burmistrza Świecia.

Gmina Świecie jest jedną z kilkudziesięciu gmin, które otrzymały środki unijne na projekt z programu przeznaczonego dla dużych inwestycji, ważnych dla środowiska w skali kraju.

Koszt realizacji projektu „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” został oszacowany na nieco ponad 6,5 mln zł. Gmina dostała taką kwotę o jaką aplikowała – 4,5 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na urządzenie terenów zielonych między ul. Sobieskiego a osiedlem Piłsudskiego (m.in. trawniki, krzewy ozdobne, mała architektura) oraz parku rekreacyjno-wypoczynkowego i zagospodarowanie Dużego Blankusza: budowa małego amfiteatru i placu zabaw, utworzenie tarasu widokowego, kynoparku, nasadzenie zieleni, montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych.