Zabytki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Zabytki

Niewątpliwie największą atrakcją i turystyczną wizytówką Świecia jest zamek krzyżacki, stojący w widłach Wdy i Wisły. Nie jest to jednak jedyny godny obejrzenia obiekt w mieście i gminie.

KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Zwiedzanie Świecia warto rozpocząć od kościoła św. Andrzeja Boboli przy ulicy Ogrodowej. Potężna bryła neogotyckiej świątyni, zbudowana była pierwotnie jako zbór protestancki w latach 1891-1894. W panoramie miasta dominuje jego 46-metrowa wieża. W wyposażeniu dominuje neogotyk. Najwartościowszym elementem wyposażenia jest uratowany z wojennego pożaru i przeniesiony z kościoła farnego obraz „Sąd Ostateczny”, który powstał na przełomie XVI i XVII w.

RYNEK

Idąc pobliską ulicą 10 Lutego docieramy do Dużego Rynku, który otaczają kamienice powstałe w drugiej połowie XIX w. Spośród nich wyróżnia się, stylizowany na obronny zameczek z wieżą i blankami, obecny Pałac Ślubów. Pierwotnie budynek ten, wybudowany z jasnej cegły w1879 r., pełnił funkcję ratusza. W 1937 r. dokonano wmurowania w ścianę ratusza istniejącej do dziś tablicy, upamiętniające antypruskie rozruchy w roku 1912. W budynku, od strony ulicy Kopernika ulokowana jest Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, w której oglądać można eksponaty dokumentujące historię i tradycje kulturowe Świecia i regionu.

„KLASZTOREK”

U wylotu ulicy Klasztornej, biegnącej wzdłuż części Dużego Rynku, przy ulicy Sądowej znajduje się piękny, barokowy kościół pobernardyński, potocznie nazywany przez mieszkańców „Klasztorkiem”. Sprowadzeni między 1624 a 1626 r. przez ówczesnego burmistrza bernardyni mieli przeciwdziałać szerzeniu się reformacji. Początkowo objęli oni drewniany kościół pw. św. Michała, stojący na pobliskim wzgórzu w miejscu wczesnośredniowiecznego gródka książęcego. Obecna barokowa budowla powstała w latach 1692-1720 wraz z zabudowaniami klasztornymi.
Wnętrze kościoła urządzone zostało w epoce Stanisława Augusta, ołtarz główny wykonany jest w stylu rokoko, a ołtarze boczne w stylu klasycystycznym.

ZAMEK

Schodząc ulicą Sądową w dół, dochodzimy do nabrzeża i mostu przez Wdę. Tą drogą można dostać się na obszar starego miasta, zajęty obecnie przez ogródki działkowe. Znajdują się tu zamek krzyżacki i średniowieczna fara.
Wykorzystując klin stworzony przez Wdę i Wisłę, w latach 1335-50 Krzyżacy wznieśli na planie regularnego kwadratu o boku 70 m zamek obronny, będący później siedzibą komturii świeckiej. Wokół liczących blisko metr grubości murów pozostawiono przestrzeń do ćwiczeń i turniejów, a na narożnikach wybudowano cztery baszty. Zachowane do dziś skrzydło północne stanowiło najbardziej reprezentacyjną część budowli.
Do naszych czasów przetrwała majestatyczna baszta północno-zachodnia, z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Przeprowadzone w 2008 r. pomiary wykazały, że wieża odchylona jest od pionu w kierunku zachodnim o 106 cm, przy wysokości wynoszącej 34,73 m. Tym samym wieża zamku krzyżackiego w Świeciu, jest najwyższą krzywą wieżą w Polsce, na szczyt której mogą wejść turyści.

Wewnątrz warowni i na zamkowym dziedzińcu odbywają się wystawy, turnieje rycerskie, festyny, koncerty i imprezy cykliczne m.in.: Festiwal Mocnych Brzmień (lipiec) i Maraton Piosenki Osobistej Nocne śpiewanie (wrzesień).
Informacje praktyczne:

Zamek krzyżacki, ul. Zamkowa 1. Zwiedzanie - w sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września, 7 dni w tygodniu (również w święta) w godz. 10.00-17.00 (ostatnie wejście). Poza sezonem zwiedzanie dla większych grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zwiedzanie z przewodnikiem - tel.: 52 330 13 51.
Wirtualny spacer po zamku: www.zamekswiecie.pl.

Ceny biletów:
pakiet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) - 12 zł,
dorośli – 5 zł,

dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści – 3 zł,
dzieci do 7 lat – bezpłatnie
Przy zamku znajduje się kemping, tel.: 52 331 17 26, 604 993 070, 602 490 393, www.camping-zamek.pl.

STARA FARA

Drugą zachowaną średniowieczną budowlą  Świecia jest Stara Fara, przy ulicy PCK na terenie starego miasta, tuż przy fragmentarycznych pozostałościach dawnych murów miejskich. Trójnawowy gotycki kościół św. Stanisława Biskupa, do którego wezwania dołączono w 1990 r. tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej, budowany był przez blisko całe XV stulecie.
Renowacja po pierwszej wojnie szwedzkiej w latach 1626-29 doprowadziła do powstania budowli łączącej w sobie cechy gotyku i renesansu. Gotyckie jest prezbiterium z pięknym schodkowym szczytem, a wysoka czworokątna wieża z prostokątnymi oknami ma zakończenie typowe dla renesansu. W czasie II wojny światowej, podczas wyzwalania miasta przez armię radziecką, kościół uległ poważnemu zniszczeniu. Odbudowano go dopiero w 1988 r. Jako ciekawostkę warto podać, że kościół, wówczas jeszcze zniszczony, był wykorzystany do kręcenia scen w serialu „Czterej pancerni i pies”.

SMACZNIE W GRUCZNIE

Gruczno to malowniczo położona wieś, 12 km na południe od Świecia, u podnóża wysoczyzny, która stromymi zboczami opada ku równinom Doliny Dolnej Wisły. Nad wsią wznosi się Góra św. Jana. Na jej szczycie od VII do XIV w. istniały osada i gród. Archeolodzy badający w latach 60. ubiegłego wieku teren grodziska odkryli ponad 400 grobów. W 41 z nich znaleziono narzędzia i okazałą biżuterię średniowieczną (kolie, bransolety, krzyżyki i inne). Można je oglądać na wystawie w Muzeum w Grudziądzu.
Stojący w centrum wsi neogotycki kościół został wybudowany pod koniec XVIII w., a w latach 1873-1876 gruntownie przebudowany. W Grucznie znajduje się również zabytkowy młyn z 1888 r. napędzany niegdyś turbiną wodną, którą w połowie XX w. zastąpiły silniki elektryczne. Młyn zakończył działalność w 1998 r., a obecnie jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły (www.tpdw.pl) i jest udostępniany dla zwiedzających.
Co roku w sierpniu na rozległych łąkach koło młyna w Grucznie odbywa się dwudniowy Festiwal Smaku, który w ciągu zaledwie kilku lat zyskał rangę najważniejszej imprezy kulinarnej w Polsce północnej. Festiwal to niepowtarzalna okazja, aby skosztować odmian miodu, wędlin, nalewek i powideł z całego regionu. 
www.festiwalsmaku.pl

„MENNONICKIE” CHRYSTKOWO

W odległości 3 km od Gruczna i 15 km od Świecia znajduje się wieś Chrystkowo. Od XVI od XVIII w. przybywali tutaj protestanccy osadnicy z obecnej Holandii - mennonici.
Mennonici propagowali surowe zasady moralne. Odrzucali między innymi zajmowanie państwowych urzędów, służbę wojskową, nie uznawali także hierarchii kościelnej. Za swoje przekonania byli prześladowani w ojczyźnie i chętnie emigrowali do Polski. Byli niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną zręcznością i kunsztem, jeśli chodzi o osuszanie bagien, co nie było bez znaczenia na podmokłych terenach nadwiślańskich.

Wśród rozproszonej zabudowy wsi, pod nr 21 zachowała się pomennonicka drewniana chata z 1770 r. Budowla jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, parterowa z poddaszem wspartym od frontu na ozdobnych słupach. Przy chacie odtworzono suszarnię i przechowalnię do owoców oraz założono szkółkę starych odmian drzew owocowych, przede wszystkim jabłoni i śliw.
Obecnie mieści się tu ośrodek muzealno-dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (www.dolnawisla.pl). Znajduje się tutaj także gospodarstwo agroturystyczne, tel.: 52 331 94 64; www.chrystkowo.eu.