Walory przyrodnicze

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Walory przyrodnicze

Świecie leży na Pojezierzu Pomorskim u ujścia rzeki Wdy do Wisły, w miejscu, gdzie wysoczyzna stromo opada w kierunku rzeki. Taka lokalizacja przywodzi na myśl miasto położone na terenach górskich. W okolicach Świecia nie brakuje miejsc, ciekawych pod względem przyrodniczym i z pewnością wartych zobaczenia.

CZARCIE GÓRY

Czarcie Góry, potocznie zwane Diabelcami, to rozciągające się między Świeciem a Sartowicami  urwiste, porośnięte lasem parowy i stoki, z których roztacza się wspaniały widok na Wisłę i wpadającą do niej Wdę. Według legendy, miejsce to upodobał sobie niegdyś diabeł, nękający mieszkańców.
Tutejsze wzniesienia mają 60-80 m wysokości. Najwyższy szczyt Czarcia Kazalnica wznosi się na 92 m.  Czarcie Góry to miejsce, gdzie występuje wiele ciekawych i rzadkich gatunków roślin. Występują tutaj między innymi: dzwonek syberyjski, miłek wiosenny, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, wiąz szypułkowy, modrzew zwyczajny.
Na terenie Czarcich Gór znajdują się punkty widokowe na Wisłę oraz ścieżka dydaktyczna z kładkami. Wiedzie tędy także pieszy, 14-kilometrowy Szlak Diabelski.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA CZARCIE GÓRY

Otwarta w 2003 r ścieżka przyrodnicza wiedzie ze Świecia do parku przypałacowego w Sartowicach na odcinku ponad 10 km. Wzdłuż zbocza stromo opadającego do Wisły zlokalizowanych jest wiele punktów widokowych na dolinę Wisły. Trasa ścieżki pozwala prześledzić bogactwo flory. Malowniczy wygląd nadają także łąki i sady.

REZERWATY

Rezerwat Śnieżynka o powierzchni 3 ha, położony we wsi Wiąg, jest fragmentem śródpolnego wąwozu, którego dnem płynie strumień tworzący liczne zakola. Ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, rośnie tu ponad 130 gatunków roślin naczyniowych. Wiele z nich jest rzadkością lub podlegają częściowej ochronie, np. kokorycz wątła, fiołek przedziwny, zawilec żółty. Strome stoki wąwozy porośnięte są lasami liściastymi.

Rezerwat Ostnicowe Parowy Gruczna zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu na stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych (roślin wykształcających się na siedliskach o bardzo silnym nasłonecznieniu, silnie nagrzewających się, z niewielką dostępnością wody). Najcenniejszym gatunkiem jest ostnica Jana, stepowa trawa rzadko spotykana w Polsce. Na powierzchni 1,5 ara rośnie około 200 kęp kwitnących i owocujących roślin. Spotkać tu można rzadkie gatunki motyli i chrząszczy a od 2002 r. podjęta została próba przywrócenia wypasu owiec wrzosówek.

Rezerwat Grabowiec w pobliżu Sartowic ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym, wyróżniającym się licznymi wąwozami i wzniesieniami urozmaicającymi teren. Obszar ten został objęty ochroną ze względu na zachowany grąd zboczowy z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielonych. Można tu spotkać dęby o obwodzie 5-8 m.