Drogowa Inicjatywa Samorządowa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Drogowa Inicjatywa Samorządowa


To wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Razem  finansowane są takie działania jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza samorząd regionu. W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Do programu zgłosiło się 9 samorządów: Golub–Dobrzyń, Lubicz, Więcbork, Brodnica, Tuchola, Warlubie, Fabianki, Chełmża oraz Świecie.
Najbardziej ambitny projekt realizuje gmina Świecie. Przy drodze wojewódzkiej nr 239 w Sulnowie powstanie półtorakilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wraz z zatoką autobusową.

NAZWA INWESTYCJI:
„Drogowa Inicjatywa Samorządowa”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa,

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:
- rozpoczęcie projektu: 3.09.2012 r.
- zakończenie projektu: 31.10.2012 r.

NAZWA ZADANIA:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 dł. 1425m poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zatoki autobusowej w miejscowości Sulnowo w km 31+699 wraz z chodnikiem w km 31+597 do km 31+721 dł. 124m.”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:
- wartość zadania: 1.214.565,25 zł
- wkład własny gminy: 728.739,15 zł
- udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego: 485.826,10 zł

CEL PROJEKTU:
- zmniejszenie ilości wypadków drogowych
- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności pieszych
- poprawa warunków do działalności inwestycyjnej
- zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego województwa