Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacja przysługuje na budowę systemów deszczowych, przeznaczonych do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstawania, pochodzących z dachów.

Dotacja udzielona będzie na finansowanie kosztów i wydatków kwalifikowanych, koniecznych do realizacji zadania określonego wyżej, w szczególności zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych, odłączenia od gminnej kanalizacji deszczowej.

Wysokość dotacji wynosi 100 % kosztów i wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 2, jednak nie więcej niż w przypadku realizacji:

1) naziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:
a) od 200 do 500 l - 300,00 zł,
b) powyżej 500 l – 800,00 zł,
2) podziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:
a) do 5 m3 – 3.000,00 zł,
b) powyżej 5 m3 – 4.000,00 zł.

W przypadku montażu na nieruchomości wspólnie zbiorników i systemów deszczowych składających się z kilku urządzeń o parametrach wymienionych w ust. 3, wysokość dotacji określona będzie na podstawie łącznej pojemności zbiorników i systemów deszczowych, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

Dotowany system deszczowy musi posiadać:
1) stosowny atest lub dokument potwierdzający przeznaczenie zbiorników i systemów do gromadzenia wód deszczowych;
2) przelew awaryjny, który będzie gwarantował zagospodarowanie wody deszczowej wyłącznie na terenie nieruchomości Wnioskodawcy.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania - pobierz
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania - pobierz
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług - pobierz
 4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania - pobierz

Osobami obsługującymi procedurę dotacji są:

- Pani Sylwia Śliwińska tel.: 52 33 32348,
- Pan Ireneusz Gurtowski tel.:  52 33 32318.