Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dofinansowaniu podlegać będą koszty kwalifikowane.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatkowanie następujących czynności:
1) demontaż, transport oraz utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest,
2) transport oraz utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dotacji będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 1.200,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest, który został zdemontowany, przetransportowany oraz zutylizowany,
2) 400,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest, który został przetransportowany oraz zutylizowany.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł na rok budżetowy dla jednego Wnioskodawcy.
Dotacja przysługuje do momentu całkowitej utylizacji azbestu oraz wyrobów/odpadów zawierających azbest, będących w posiadaniu Wnioskodawcy, raz w roku w wysokości nie większej niż 10.000,00 zł
Dotacja nie pokrywa wydatków i kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest - pobierz
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania - pobierz
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług - pobierz
 4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest - pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Sylwia Śliwińska tel.:  52 33 32 348