Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacje udzielane będą w wysokości faktycznie poniesionych kosztów i wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż w przypadku budowy:
1) przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny – 10.000,00 zł,
b) budynek mieszkalny wielorodzinny – 20.000,00 zł,
2) szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe obsługującego:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny – 5.000,00 zł,
b) budynek mieszkalny wielorodzinny – 7.000,00 zł
c) budynki rekreacji indywidualnej, w tym altany działkowe – 1.000,00 zł.

Do kosztów i wydatków kwalifikowanych zalicza się zakup i montaż urządzeń, w tym opłaty poniesione na prace związane z odbiorem urządzenia/budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego.
Dotacja przysługuje do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz nie ma technicznych możliwości na podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej*

* Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i szczelnego zbiornika bezodpływowego nie przysługuje na terenach, na których przewiduje się budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej, ujętej w uchwale budżetowej Gminy Świecie na dany rok budżetowy, w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie Lub Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu.

Dofinansowaniu nie podlega również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki rekreacji indywidualnej i altany działkowe oraz wszystkich budynków mieszkalnych na obszarach zalewowych, ustanowionych ustawą Prawo Wodne.
Przedmiotowa dotacja udzielana będzie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, w których wytwarzane są ścieki bytowe, powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.
Jeżeli na terenie nieruchomości, na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, Wnioskodawca zobowiązany będzie do jego zlikwidowania w terminie określonym w umowie dotacyjnej.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotacja przysługuje na jedno urządzenie dla całego budynku, chyba że z przyczyn technicznych takie rozwiązanie nie jest możliwe.
W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego, o dofinansowanie może się ubiegać Wnioskodawca, który udokumentuje poniesienie kosztów kwalifikowanych.
Dotacja przysługuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z aktualną, na dzień składania wniosku normą PN-EN 12566-3 oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych, posiadających aktualną aprobatę techniczną.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe - pobierz
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania - pobierz
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług - pobierz
 4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego - pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pan Ireneusz Gurtowski tel.:  52 33 32 318