Dotacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacje udzielane będą w wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów i wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż – 2.000,00 – zł do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych.

Do kosztów i wydatków kwalifikowanych zalicza się zakup materiałów, opłaty poniesione na prace ziemne oraz prace związane z odbiorem przyłącza, a także opłaty związane z likwidacja zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków*

*W przypadku budynków mieszkalnych posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków, dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który udokumentuje trwałe, niedające się naprawić jej uszkodzenie oraz uniemożliwiające dalszą eksploatację (pisemna informacja/ocena specjalistycznego podmiotu) i dokona likwidacji urządzenia w terminie określonym w umowie dotacji.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotacja przysługuje na wybudowanie jednego przyłącza obsługującego cały budynek.

Dotacja nie przysługuje do budowy przyłączy do wszystkich budynków mieszkalnych w będących w fazie budowy.

Dofinansowanie będzie udzielane do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych, które nie posiadają przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Jeżeli na terenie nieruchomości, na której planowana jest budowa przyłącza istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, Wnioskodawca zobowiązany jest do jego zlikwidowania w terminie określonym w umowie dotacji.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - pobierz
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania - pobierz
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług - pobierz
 4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pan Ireneusz Gurtowski tel.:  52 33 32 318