Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Zasady udzielania dotacji na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych określa Dział VII uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji:

 • budynki jednorodzinne: 500,00 zł za 1kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.500,00 zł,
 • budynki wielorodzinne:

              - o 3 lokalach mieszkalnych: 5.000,00 zł,
              - powyżej 3 lokali mieszkalnych: 5.000,00 zł i 500,00 zł do każdego następnego lokalu mieszkalnego tego budynku.


Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych - pobierz
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania - pobierz
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług - pobierz
 4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych - pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Anita Lepper tel.:  52 33 32 339