XX Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

XX Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

16 czerwca 2020
XX Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad
XX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 12°°

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży gminy Świecie w 2020 roku.
6. Raport o stanie gminy Świecie za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019 i sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2019:
a) opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
b) podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
b) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Świecia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
c) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Zakończenie.