XVIII Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

27 kwietnia 2020
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad
XVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
30 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 12°°

Sesja Rady Miejskiej obędzie się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją epidemiczną w gminie Świecie.
6. Informacja Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeby związane z ich realizacją i standardach zadaniowych pracy socjalnej.
7. Informacja prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok działalności.
9. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
b) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatków od nieruchomości,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025,
d) przekazania wyjaśnień w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2020 rok,
f) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2020 roku,
g) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
h) przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Świecie na lata 2020-2025,
i) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie - Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobków Miejskich w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świecie.
11. Zakończenie.