Ograniczenia w parcy Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ograniczenia w parcy Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

03 kwietnia 2020
Ograniczenia w parcy Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Świeciu jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. Wyjątkiem są wyłącznie sprawy związane z rejestracją bieżących zgonów oraz martwych urodzeń. Można je zrealizować w budynkach USCiSO przy ul. Duży Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30.

W okresie epidemii urząd działa przy znacznych ograniczeniach kadrowych. Pracownicy USCiSO  załatwiają tylko sprawy pilne i wynikające ze zdarzeń losowych, dlatego też nie są w stanie realizować na bieżąco zamówień dotyczących wystawiania odpisów aktów i zaświadczeń oraz spraw meldunkowych i dowodów osobistych. W takiej sytuacji prosimy o skorzystanie z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub wrzucenie wniosku do specjalnego pojemnika znajdującego się w pobliżu wejścia do Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 jeżeli sprawa nie wymaga osobistej obecności. Na wnioskach prosimy podawać numer telefonu.

Formularze elektroniczne dostępne są na stronie www.swiecie.eu w zakładce gmina – wydziały i jednostki organizacyjne – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich- przejdź

Telefony kontaktowe:

 • do USC:/052/ 38-00-814 (zgony, urodzenia)
 • do Ewidencji Ludności: /052/ 38-00-810 (dowody osobiste, meldunki)

Pracownicy udzielają telefonicznych informacji i porad odnośnie realizacji spraw obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: usciso [at] swiecie.eu

Apelujemy do mieszkańców o załatwianie jedynie niezbędnych spraw i realizowanie ewentualnych płatności kartą.

Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa można załatwić drogą elektroniczną (e-mail, e-Puap, gov.pl). W USCiSO osobiście obsługiwane będą jedynie osoby, które wcześniej zapisały się na wizytę przez telefon lub internet, a potrzeba bezpośredniej wizyty została ustalona z urzędnikiem USCiSO.

Bez wcześniejszego umówienia będą obsługiwane wyłącznie osoby, które zgłaszają zgon.