Ogłoszenie Burmistrza Świecia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ogłoszenie Burmistrza Świecia

08 kwietnia 2020
Ogłoszenie Burmistrz Świecia
Burmistrz Świecia, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 755 z późn. zm.) przystąpił do opracowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie na lata 2014-2029”.
Ww. dokument, zgodnie z art. 19 ust.6 będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 16.04 do 6.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, hol w godz. 800 – 15 00 oraz będzie udostępniony na stronie internetowej UM www.swiecie.eu
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski i uwagi do aktualizacji założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego ul Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie (urna przed urzędem), ponadto na adres urzędu lub drogą elektroniczną na adres sekratariat [at] swiecie.eu

.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Rada Miejska.
Równocześnie Burmistrz Świecia informuje, że zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu z uwagi na to, że realizacja postanowień w nim zawartych nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a wręcz może stanowić o poprawie jego jakości. Odstąpienie to zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.