My u naszych partnerów, nasi partnerzy u nas

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

My u naszych partnerów, nasi partnerzy u nas

25 października 2019

Przedstawiciele gminy Świecie gościli w partnerskich Pieszycach. Po powrocie spotkali się z delegacją z Gernsheim, drugiego miasta partnerskiego, która złożyła wizytę u nas.

Pieszyce to liczące 9,6 tys. mieszkańców miasto w województwie dolnośląskim, u podnóża Gór Sowich w Sudetach. Współpraca samorządowa z gminą Pieszyce rozpoczęła się w związku z powodzią w 1997 r. Od tamtej pory obydwa miasta dzielą się doświadczeniami w sprawach gospodarczych, ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Ponadto organizowane są corocznie wymiany kolonijne. Dzieci z Pieszyc spędzają wakacje w Świeciu i okolicach, natomiast dzieci ze Świecia wyjeżdżają w Góry Sowie. W ramach współpracy kulturalnej Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie dało kilka gościnnych koncertów podczas obchodów Dni Pieszyc.

- Od lat na obozy szkoleniowe wyjeżdżają tam również nasi sportowcy – zaznacza Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

W wizycie w partnerskim mieście uczestniczyli także, oprócz burmistrza, Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej, Marzenna Rzymek, skarbnik gminy i Joanna Sieradzka z Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

- Wzięliśmy udział w otwarciu nowej siedziby przedszkola i żłobka w Pieszycach Uroczystość była połączona z jubileuszem 60-lecia powstania tej placówki – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski.

Gernsheim, to 10-tysięczne miasto położone nad Renem w kraju związkowym Hesja w południowo-zachodnich Niemczech. Od 2011 r. jest miastem partnerskim Świecia.

- Spotykamy się co kilka miesięcy, omawiając zasady funkcjonowania samorządu tam i u nas. Współpraca stwarza też możliwości do wymiany młodzieży szkolnej. Ma też wymiar bardziej praktyczny.

Tamtejsza jednostka straży pożarnej przekazała gminie Świecie wóz strażacki:  mercedes, rocznik 1991, w bardzo dobrym stanie technicznym. Niemcy wzięli na siebie dodatkowo koszty przeglądu technicznego. Świecie pokryło ze swojego budżetu tylko zakup paliwa na sprowadzenie go do kraju.

- Wóz kosztował nas symboliczne 1 euro, czyli około 4 zł. Służy już z powodzeniem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie – mówi burmistrz.

Delegacja z Gernsheim, na czele z burmistrzem Peterem Burgerem, odwiedziła Gruczno, aby sprawdzić, jak sprawuje się wóz (na zdjęciu).

Gościli także w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zwiedzali teren po byłej jednostce wojskowej i zagospodarowany obszar wokół Dużego Blankusza. Przyglądali się też budowie żłobka na Mariankach i kompleksu sportowego w Przechowie. Zapoznali się tez z funkcjonowaniem strefy inwestycyjnej Vistula Park I w Wielkim Konopacie.

- Byli pod wrażeniem dynamiki zmian i rozwoju, jaki przechodzi Świecie. Tym, że z roku na rok przybywa nowych inwestycji z różnych dziedzin, poprawiających jakość życia mieszkańców – zaznacza burmistrz Krzysztof Kułakowski.