Informacja o wyrobach zawierających azbest

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Informacja o wyrobach zawierających azbest

27 stycznia 2021

Burmistrz Świecia przypomina, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc/obiektów/urządzeń/instalacji przemysłowych, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, mają obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni odpowiednio:
•    Burmistrzowi Świecia (osoby fizyczne),
•    Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego (firmy/podmioty gospodarcze).
Osobą do kontaktu i udzielania informacji oraz pomocy w wypełnianiu koniecznych druków jest Pani Sylwia Śliwińska tel.: 52 33 32 348, mail: sliwinska [at] swiecie.eu.
Wypełnione druki należy dostarczyć odpowiednio:
 Burmistrzowi Świecia:
•    pocztą tradycyjną na adres: Urzad Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie,
•    drogą mailową na adres: sliwinska [at] swiecie.eu,
•    osobiście – budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie, Wydział Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, I Pietro, pokój nr 25,

Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

•    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, Biuro Gospodarki Odpadami, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
•    wszelkich informacji w sprawach azbestu udziela Pani Renata Kubacka tel. 56 621 5876.
druk informacji do pobrania poniżej
Dodatkowo przypominamy, że Gmina Świecie na bieżąco udziela dotacji na usuwanie azbestu w kwotach:
 do 1000 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków altan działkowych,
 do 1500 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków gospodarczych,
 do 3000 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków inwentarskich i mieszkalnych.

Formularz