Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

01 marca 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB będzie bazą danych dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniach wielolokalowych                       i lokalach usługowych.
Zgodnie z art. 27g. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku i lokalu zlokalizowanego na terenie gminy Świecie zobowiązany jest do złożenia do Burmistrza Świecia pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. W przypadku źródeł ciepła już pracujących , należy je ująć w deklaracji składanej w ciągu 12 –mcy od powstania obowiązku. W tym przypadku będzie można złożyć deklarację drogą elektroniczną , wypełniając formularz do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków , nad którą pracuje obecnie Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Uruchomienie planowane jest w I kwartale 2021 r.

 Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca   zamieszkania lub siedziby,
2) adres nieruchomości , w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw , o którym mowa w art. 27a, ust 2, pkt 1 lit a i c (źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywane na potrzeby budynku lub lokalu; źródła spalania paliw               o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW nie wymagające pozwolenia lub zgłoszenia na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska),
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa w punkcie nr 2.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 w/w ustawy zagrożone jest karą grzywny.
Przypominamy jednocześnie, że w przypadku instalacji , w których następuje spalanie paliw na obszarze Gminy Świecie obowiązuje Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743).

Przyjęta uchwała zakłada:
•    zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezo-nowanym drewnem) – obowiązuje od 1 września 2019 r.
•    obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego – obowiązuje od 1 września 2019 r.
•    zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
•    zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.
•    zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5. klasy – od 1 stycznia 2028 r.

Przypominamy, że deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Świecia.