Aktualizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2020 - 2032

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Aktualizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2020 - 2032

22 września 2020

Burmistrz Świecia podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu pn.:

 

„Aktualizacji Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Świecie
na lata 2020 - 2032 ”

Przedmiotowy projekt zawiera aktualne informacje dotyczące ilości zinwentaryzowanego azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy; szacunkowe koszty ich demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania; harmonogram zadań Gminy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością; a także informacje na temat możliwości finansowania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na nowych zasadach.

Projekt „Aktualizacji Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2020 - 2032 ”zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu pod adresem www.bip.swiecie.eu zakładka obwieszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym projektem oraz niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Świeciu  ul. Wojska Polskiego 124 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. 25), w godzinach 7 30 – 15 00, w terminie do dnia 05 października 2020.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ochrona.srodowiska [at] swiecie.eu) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świecia.