Świecie wśród najbogatszych miast powiatowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Świecie wśród najbogatszych miast powiatowych

25 lipca 2019

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało po raz kolejny ranking zamożności samorządów w 2018 r. Dochody każdego samorządu podzielono przez liczbę ludności.

 W kategorii miast powiatowych nadal wysoką pozycję w rankingu utrzymuje Świecie, które zajęło 20 miejsce (na 267). To z jednej strony spadek o jedną pozycję w porównaniu z 2017 r., ale z drugiej, miasto od dziewięciu lat utrzymuje się wśród dwudziestu najzamożniejszych w kraju.

- Jesteśmy też na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim - zwraca uwagę Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. - Podobnie jak poprzedni burmistrz, Tadeusz Pogoda, jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju, bez rzucania się na inwestycje, na które nas nie stać, albo które mogłyby spowodować nadmierne zadłużenie. Jak widać po wynikach, ten sposób rządzenia przynosi najlepsze, długofalowe efekty – argumentuje burmistrz.

W 2018 r. zamożność Świecia w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 3 826 zł (w 2017 r. - 3 657 zł, a w 2016 r. - 3 599 zł).