Świecie wśród liderów samorządowych inwestycji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Świecie wśród liderów samorządowych inwestycji

01 października 2019

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało kolejny ranking liderów inwestycji w samorządach.

Pod uwagę wzięto całość wydatków poniesionych przez poszczególne samorządy w latach 2016-2018 i podzielono je przez liczbę mieszkańców.

Bardzo dobrze wypadło w rankingu Świecie, zajmując 22 miejsce na 267 miast powiatowych w kraju. W ostatnich trzech latach wydatki na inwestycje wyniosły 923 zł na mieszkańca, co daje nam w tej kategorii również pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.

W latach 2014-2016, miasto miało wprawdzie lepszy wynik, bo było na 9 miejscu, ale wpływ miały na to duże inwestycje realizowane w tamtym okresie.

- Nie co roku buduje się basen, bibliotekę czy kompleks unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku. To były duże przedsięwzięcia, które wpłynęły na tak wysokie miejsce w rankingu w latach 2014-2016. Ale i 22 lokata za ostatnie trzy lata jest bardzo przyzwoitym wynikiem, bo pokazuje, że wciąż dużo inwestujemy – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Na zdjęciu Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.